SFS 2014:727 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg / SFS 2014:727 Lag om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg
140727.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:1157) om säkerhet vid
tunnelbana och spårväg;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 21 § lagen (1990:1157) om säkerhet

vid tunnelbana och spårväg

2 ska ha följande lydelse.

21 §

3 Den som driver eller avser att driva verksamhet enligt denna lag ska

på begäran av tillsynsmyndigheten

1. lämna myndigheten de upplysningar och tillhandahålla de handlingar

som behövs för tillsynen,

2. ge myndigheten tillträde till anläggningar, fordon och annan materiel,

lokaler och områden som berörs av verksamheten för de undersökningar som
behövs för tillsynen,

3. vid provkörningar och andra materielprov utan kostnad tillhandahålla

nödvändig personal, materiel och liknande.

Polismyndigheten och Tullverket ska lämna den hjälp som behövs för till-

synen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1996:736.

3 Senaste lydelse 2004:518.

SFS 2014:727

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.