SFS 2014:928 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 2014:928 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
140928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9�11 §§ lagen (1994:2087) med

anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om
undervägsavgifter ska ha följande lydelse.

9 §

En ansökan om att ett utländskt avgörande ska förklaras verkställbart

görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in
1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndig-

het,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller ett liknande avgörande, en

handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att stämning har delgetts
gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där exekutions-
titeln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av en administrativ myndig-

het som avses i 6 §, en handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är
uppfyllda,

4. bevis om att verkställighet får ske i den stat där exekutionstiteln har upp-

rättats, och

5. bevis om att gäldenären har underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig

tid.

10 §

Om ett utländskt avgörande förklaras verkställbart, verkställs avgöran-

det på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

11 §

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförkla-

ring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:928

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:928

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta

domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.