SFS 2014:928 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 2014:928 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
140928.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GCJNGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GCJNGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GCJNGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GCJNGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:GCJNGP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GCJNGO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:2087) med anledning av <br/>Sveriges tilltr�de till den multilaterala <br/>�verenskommelsen om underv�gsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 911 �� lagen (1994:2087) med</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala �verenskommelsen om<br/>underv�gsavgifter ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:388px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">En ans�kan om att ett utl�ndskt avg�rande ska f�rklaras verkst�llbart</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rs till den tingsr�tt som regeringen f�reskriver.</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">S�kanden ska tillsammans med ans�kan ge in <br/>1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndig-</p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">het,</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om exekutionstiteln �r en tredskodom eller ett liknande avg�rande, en</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att st�mning har delgetts<br/>g�lden�ren i den ordning som g�ller enligt lagen i den stat d�r exekutions-<br/>titeln meddelats,</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. om exekutionstiteln �r ett s�dant avg�rande av en administrativ myndig-</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">het som avses i 6 �, en handling som utvisar att kraven i den best�mmelsen �r<br/>uppfyllda,</p> <p style="position:absolute;top:597px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. bevis om att verkst�llighet f�r ske i den stat d�r exekutionstiteln har upp-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">r�ttats, och</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. bevis om att g�lden�ren har underr�ttats om exekutionstiteln i tillr�cklig</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tid.</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett utl�ndskt avg�rande f�rklaras verkst�llbart, verkst�lls avg�ran-</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">det p� samma s�tt som en svensk dom som har f�tt laga kraft.</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:736px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid handl�ggning i domstol av ett �rende om verkst�llbarhetsf�rkla-</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ring till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om domstols�renden.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:928</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 8 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:928</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 10 januari 2015.<br/>2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r handl�ggningen i Svea hovr�tt och H�gsta</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">domstolen av �renden som har inletts i hovr�tten f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">CATHARINA ELMS�TER-SV�RD</p> <p style="position:absolute;top:191px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Per H�vik<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tilltr�de till den multilaterala
�verenskommelsen om underv�gsavgifter;

utf�rdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 911 �� lagen (1994:2087) med

anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala �verenskommelsen om
underv�gsavgifter ska ha f�ljande lydelse.

9 �

En ans�kan om att ett utl�ndskt avg�rande ska f�rklaras verkst�llbart

g�rs till den tingsr�tt som regeringen f�reskriver.

S�kanden ska tillsammans med ans�kan ge in
1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en myndig-

het,

2. om exekutionstiteln �r en tredskodom eller ett liknande avg�rande, en

handling i original eller i bestyrkt kopia som utvisar att st�mning har delgetts
g�lden�ren i den ordning som g�ller enligt lagen i den stat d�r exekutions-
titeln meddelats,

3. om exekutionstiteln �r ett s�dant avg�rande av en administrativ myndig-

het som avses i 6 �, en handling som utvisar att kraven i den best�mmelsen �r
uppfyllda,

4. bevis om att verkst�llighet f�r ske i den stat d�r exekutionstiteln har upp-

r�ttats, och

5. bevis om att g�lden�ren har underr�ttats om exekutionstiteln i tillr�cklig

tid.

10 �

Om ett utl�ndskt avg�rande f�rklaras verkst�llbart, verkst�lls avg�ran-

det p� samma s�tt som en svensk dom som har f�tt laga kraft.

11 �

Vid handl�ggning i domstol av ett �rende om verkst�llbarhetsf�rkla-

ring till�mpas i �vrigt lagen (1996:242) om domstols�renden.

1 Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

SFS 2014:928

Utkom fr�n trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:928

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag tr�der i kraft den 10 januari 2015.
2. �ldre f�reskrifter g�ller f�r handl�ggningen i Svea hovr�tt och H�gsta

domstolen av �renden som har inletts i hovr�tten f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Per H�vik
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.