SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
SFS 1994_2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:645px;height:905px;"> <img width="645" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:678px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 1994:2087 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 17 januari 1995 </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:585px;white-space:nowrap" class="ft11">7279 </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"> Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TUl,rskr. </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft13">1994/95:48. </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 22 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>med anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala <br/>�verenskommelsen om underv�gsavgifter; </b></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:843px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft20">7280 </p> <p style="position:absolute;top:42px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 1994:2087 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:65px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>1 �</b> Denna lag inneh�ller best�mmelser om beh�righet f�r domstolar och </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">andra myndigheter i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift <br/>enligt 1981 �rs multilaterala �verenskommelse om underv�gsavgifter samt <br/>om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen om under-<br/>v�gsavgifter som grundas p� �verenskommelsen. </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 �</b> Med underv�gsavgift f�rst�s i denna lag avgift f�r den flygtrafik-<br/>tj�nst och de navigeringshj�lpmedel och andra hj�lpmedel som en �ver-<br/>flugen stat tillhandah�ller under en flygning, utom vid start och landning <br/>samt ut- och inflygning. </p> <p style="position:absolute;top:244px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 �</b> Lagen g�ller inte om Europeiska organisationens f�r s�krare flygtra-<br/>fiktj�nst (Eurocontrol) ut�kade kommitt� enh�lligt beslutat att avst� fr�n <br/>indrivning av den ifr�gavarande underv�gsavgiften. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Beh�righet </b></p> <p style="position:absolute;top:333px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b> Talan i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift skall v�ckas <br/>d�r svaranden har sitt hemvist. </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">Om svaranden saknar hemvist i n�gon stat som tilltr�tt �verenskommel-</p> <p style="position:absolute;top:382px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">sen skall talan inom en f�rdragsslutande stats territorium v�ckas d�r <br/>svaranden har ett driftst�lle eller, om han inte har n�got driftst�lle i den <br/>staten, d�r svaranden har tillg�ngar. </p> <p style="position:absolute;top:431px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">Om beh�righet enligt f�rsta eller andra stycket saknas skall talan v�ckas </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">d�r Eurocontrol har sitt huvudkontor. </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Erk�nnande och verkst�llighet </b></p> <p style="position:absolute;top:507px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b> Best�mmelserna i denna lag om erk�nnande och verkst�llighet av <br/>utl�ndska avg�randen om underv�gsavgift skall till�mpas i f�rh�llande till <br/>stat som har tilltr�tt 1981 �rs multilaterala �verenskommelse. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>6 �</b> Ett utl�ndskt avg�rande om betalningsskyldighet f�r underv�gsav-<br/>gift grundat p� 1981 �rs multilaterala �verenskommelse g�ller, om annat </p> <p style="position:absolute;top:605px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">inte f�ljer av 7 �, h�r i landet, n�r avg�randet �r slutligt och har meddelats <br/>antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighe-</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">tens avg�rande kunnat �verklagas till domstol. </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b> Erk�nnande av utl�ndskt avg�rande skall v�gras </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft20">1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var beh�rig </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 4 �, </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om erk�nnande av avg�randet �r uppenbart of�renligt med grunderna </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft20">f�r r�ttsordningen h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om g�lden�ren inte underr�ttats om det r�ttsliga f�rfarandet eller en </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">administrativ myndighets avg�rande i s�dan tid att han kunnat f�ra sin <br/>talan eller �verklaga till domstol, </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om talan om samma sak �r anh�ngig vid domstol eller administrativ </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft23">myndighet h�r i landet och denna talan har v�ckts innan talan v�cktes i <br/>den andra staten, </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1994:2087 </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">5. om avg�randet �r of�renligt med ett h�r i landet meddelat avg�rande </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft31">ang�ende samma sak, </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft31">6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat d�r </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft34">avg�randet meddelats f�r att komma fram till sitt avg�rande avgjort en <br/>prelimin�r fr�ga r�rande fysiska personers r�ttsliga st�llning, r�ttskapaci-<br/>tet eller r�ttshandlingsf�rm�ga, r�tt till egendom grundad p� makars f�r-<br/>m�genhetsf�rh�llanden, arv eller testamente i strid med en h�r i landet <br/>g�llande internationellt privatr�ttslig best�mmelse, s�vida inte resultatet <br/>skulle ha blivit detsamma vid till�mpning av h�r i landet g�llande interna-<br/>tionellt privatr�ttsliga best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:204px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft31">Ny pr�vning av sj�lva saken �r inte till�ten. </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>8 �</b> Avg�rande, som g�ller h�r i landet enligt denna lag och som f�r </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft34">verkst�llas enligt reglerna i den stat d�r det har meddelats, skall p� ans�-<br/>kan verkst�llas h�r. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>9 �</b> Ans�kan om verkst�llighet g�rs hos Svea hovr�tt. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft31">Till ans�kan skall fogas </p> <p style="position:absolute;top:335px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft31">1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln, </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">2. om exekutionstiteln �r en tredskodom eller liknande avg�rande, </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft34">handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att st�mning har <br/>delgivits g�lden�ren i den ordning som g�ller enligt lagen i den stat d�r <br/>exekutionstiteln meddelats, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">3. om exekutionstiteln �r ett s�dant avg�rande av administrativ myndig-</p> <p style="position:absolute;top:432px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft34">het som avses i 6 �, handling som utvisar att kraven i den best�mmelsen �r <br/>uppfyllda, </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft31">4. bevis att verkst�llighet f�r ske i den stat, d�r exekutionstiteln har </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:199px;white-space:nowrap" class="ft31">uppr�ttats, </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">5. bevis att g�lden�ren underr�ttats om exekutionstiteln i tillr�cklig tid. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>10 �</b> Ans�kan om verkst�llighet f�r inte bifallas utan att tillf�lle har </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft31">l�mnats motparten att yttra sig �ver ans�kan. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:201px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>11 �</b> Om en ans�kan om verkst�llighet bifalls, skall det utl�ndska avg�-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft34">randet verkst�llas p� samma s�tt som en svensk domstols lagakraft�gande <br/>dom, s�vida inte H�gsta domstolen f�rordnar annat. </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:710px;left:200px;white-space:nowrap" class="ft31">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:743px;left:414px;white-space:nowrap" class="ft34">INES UUSMANN <br/>(Kommunikationsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:589px;white-space:nowrap" class="ft31">7281 </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft33">230-SFS 1994 </p> </div> </div>
background image

SFS 1994:2087
Utkom fr�n trycket
den 17 januari 1995

7279

1

Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TUl,rskr.

1994/95:48.

utf�rdad den 22 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs f�ljande.

Lag
med anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala
�verenskommelsen om underv�gsavgifter;

background image

7280

SFS 1994:2087

Till�mpningsomr�de

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om beh�righet f�r domstolar och

andra myndigheter i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift
enligt 1981 �rs multilaterala �verenskommelse om underv�gsavgifter samt
om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen om under-
v�gsavgifter som grundas p� �verenskommelsen.

2 � Med underv�gsavgift f�rst�s i denna lag avgift f�r den flygtrafik-
tj�nst och de navigeringshj�lpmedel och andra hj�lpmedel som en �ver-
flugen stat tillhandah�ller under en flygning, utom vid start och landning
samt ut- och inflygning.

3 � Lagen g�ller inte om Europeiska organisationens f�r s�krare flygtra-
fiktj�nst (Eurocontrol) ut�kade kommitt� enh�lligt beslutat att avst� fr�n
indrivning av den ifr�gavarande underv�gsavgiften.

Beh�righet

4 � Talan i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift skall v�ckas
d�r svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i n�gon stat som tilltr�tt �verenskommel-

sen skall talan inom en f�rdragsslutande stats territorium v�ckas d�r
svaranden har ett driftst�lle eller, om han inte har n�got driftst�lle i den
staten, d�r svaranden har tillg�ngar.

Om beh�righet enligt f�rsta eller andra stycket saknas skall talan v�ckas

d�r Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erk�nnande och verkst�llighet

5 � Best�mmelserna i denna lag om erk�nnande och verkst�llighet av
utl�ndska avg�randen om underv�gsavgift skall till�mpas i f�rh�llande till
stat som har tilltr�tt 1981 �rs multilaterala �verenskommelse.

6 � Ett utl�ndskt avg�rande om betalningsskyldighet f�r underv�gsav-
gift grundat p� 1981 �rs multilaterala �verenskommelse g�ller, om annat

inte f�ljer av 7 �, h�r i landet, n�r avg�randet �r slutligt och har meddelats
antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighe-

tens avg�rande kunnat �verklagas till domstol.

7 � Erk�nnande av utl�ndskt avg�rande skall v�gras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var beh�rig

enligt 4 �,

2. om erk�nnande av avg�randet �r uppenbart of�renligt med grunderna

f�r r�ttsordningen h�r i landet,

3. om g�lden�ren inte underr�ttats om det r�ttsliga f�rfarandet eller en

administrativ myndighets avg�rande i s�dan tid att han kunnat f�ra sin
talan eller �verklaga till domstol,

4. om talan om samma sak �r anh�ngig vid domstol eller administrativ

myndighet h�r i landet och denna talan har v�ckts innan talan v�cktes i
den andra staten,

background image

SFS 1994:2087

5. om avg�randet �r of�renligt med ett h�r i landet meddelat avg�rande

ang�ende samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat d�r

avg�randet meddelats f�r att komma fram till sitt avg�rande avgjort en
prelimin�r fr�ga r�rande fysiska personers r�ttsliga st�llning, r�ttskapaci-
tet eller r�ttshandlingsf�rm�ga, r�tt till egendom grundad p� makars f�r-
m�genhetsf�rh�llanden, arv eller testamente i strid med en h�r i landet
g�llande internationellt privatr�ttslig best�mmelse, s�vida inte resultatet
skulle ha blivit detsamma vid till�mpning av h�r i landet g�llande interna-
tionellt privatr�ttsliga best�mmelser.

Ny pr�vning av sj�lva saken �r inte till�ten.

8 � Avg�rande, som g�ller h�r i landet enligt denna lag och som f�r

verkst�llas enligt reglerna i den stat d�r det har meddelats, skall p� ans�-
kan verkst�llas h�r.

9 � Ans�kan om verkst�llighet g�rs hos Svea hovr�tt.

Till ans�kan skall fogas

1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2. om exekutionstiteln �r en tredskodom eller liknande avg�rande,

handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att st�mning har
delgivits g�lden�ren i den ordning som g�ller enligt lagen i den stat d�r
exekutionstiteln meddelats,

3. om exekutionstiteln �r ett s�dant avg�rande av administrativ myndig-

het som avses i 6 �, handling som utvisar att kraven i den best�mmelsen �r
uppfyllda,

4. bevis att verkst�llighet f�r ske i den stat, d�r exekutionstiteln har

uppr�ttats,

5. bevis att g�lden�ren underr�ttats om exekutionstiteln i tillr�cklig tid.

10 � Ans�kan om verkst�llighet f�r inte bifallas utan att tillf�lle har

l�mnats motparten att yttra sig �ver ans�kan.

11 � Om en ans�kan om verkst�llighet bifalls, skall det utl�ndska avg�-

randet verkst�llas p� samma s�tt som en svensk domstols lagakraft�gande
dom, s�vida inte H�gsta domstolen f�rordnar annat.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

7281

230-SFS 1994

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.