SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
SFS 1994_2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2087
Utkom från trycket
den 17 januari 1995

7279

1

Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TUl,rskr.

1994/95:48.

utfärdad den 22 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lag
med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

background image

7280

SFS 1994:2087

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och

andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift
enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt
om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om under-
vägsavgifter som grundas på överenskommelsen.

2 § Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafik-
tjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en över-
flugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid start och landning
samt ut- och inflygning.

3 § Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flygtra-
fiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från
indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet

4 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas
där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommel-

sen skall talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där
svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den
staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas

där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

5 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till
stat som har tillträtt 1981 års multilaterala överenskommelse.

6 § Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsav-
gift grundat på 1981 års multilaterala överenskommelse gäller, om annat

inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats
antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighe-

tens avgörande kunnat överklagas till domstol.

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig

enligt 4 §,

2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna

för rättsordningen här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en

administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin
talan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ

myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i
den andra staten,

background image

SFS 1994:2087

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande

angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där

avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en
preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapaci-
tet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars för-
mögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet
gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet
skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande interna-
tionellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 § Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får

verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansö-
kan verkställas här.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Till ansökan skall fogas

1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande,

handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har
delgivits gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där
exekutionstiteln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av administrativ myndig-

het som avses i 6 §, handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är
uppfyllda,

4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har

upprättats,

5. bevis att gäldenären underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 § Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har

lämnats motparten att yttra sig över ansökan.

11 § Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska avgö-

randet verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande
dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

7281

230-SFS 1994

Viktiga lagar inom transport och trafik