SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 1994:2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
SFS 1994_2087 Lag med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:2087
Utkom från trycket
den 17 januari 1995

7279

1

Prop. 1993/94:104, bet. 1993/94:TU19, rskr. 1993/94:201, bet. 1994/95:TUl,rskr.

1994/95:48.

utfärdad den 22 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lag
med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

background image

7280

SFS 1994:2087

Tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och

andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift
enligt 1981 års multilaterala överenskommelse om undervägsavgifter samt
om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om under-
vägsavgifter som grundas på överenskommelsen.

2 § Med undervägsavgift förstås i denna lag avgift för den flygtrafik-
tjänst och de navigeringshjälpmedel och andra hjälpmedel som en över-
flugen stat tillhandahåller under en flygning, utom vid start och landning
samt ut- och inflygning.

3 § Lagen gäller inte om Europeiska organisationens för säkrare flygtra-
fiktjänst (Eurocontrol) utökade kommitté enhälligt beslutat att avstå från
indrivning av den ifrågavarande undervägsavgiften.

Behörighet

4 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas
där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt överenskommel-

sen skall talan inom en fördragsslutande stats territorium väckas där
svaranden har ett driftställe eller, om han inte har något driftställe i den
staten, där svaranden har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas

där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

Erkännande och verkställighet

5 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av
utländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till
stat som har tillträtt 1981 års multilaterala överenskommelse.

6 § Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsav-
gift grundat på 1981 års multilaterala överenskommelse gäller, om annat

inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slutligt och har meddelats
antingen av en domstol eller av en administrativ myndighet om myndighe-

tens avgörande kunnat överklagas till domstol.

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig

enligt 4 §,

2. om erkännande av avgörandet är uppenbart oförenligt med grunderna

för rättsordningen här i landet,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en

administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin
talan eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ

myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i
den andra staten,

background image

SFS 1994:2087

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande

angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där

avgörandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en
preliminär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapaci-
tet eller rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars för-
mögenhetsförhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet
gällande internationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet
skulle ha blivit detsamma vid tillämpning av här i landet gällande interna-
tionellt privaträttsliga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

8 § Avgörande, som gäller här i landet enligt denna lag och som får

verkställas enligt reglerna i den stat där det har meddelats, skall på ansö-
kan verkställas här.

9 § Ansökan om verkställighet görs hos Svea hovrätt.

Till ansökan skall fogas

1. original eller av myndighet bestyrkt kopia av exekutionstiteln,

2. om exekutionstiteln är en tredskodom eller liknande avgörande,

handling i original eller bestyrkt kopia, som utvisar att stämning har
delgivits gäldenären i den ordning som gäller enligt lagen i den stat där
exekutionstiteln meddelats,

3. om exekutionstiteln är ett sådant avgörande av administrativ myndig-

het som avses i 6 §, handling som utvisar att kraven i den bestämmelsen är
uppfyllda,

4. bevis att verkställighet får ske i den stat, där exekutionstiteln har

upprättats,

5. bevis att gäldenären underrättats om exekutionstiteln i tillräcklig tid.

10 § Ansökan om verkställighet får inte bifallas utan att tillfälle har

lämnats motparten att yttra sig över ansökan.

11 § Om en ansökan om verkställighet bifalls, skall det utländska avgö-

randet verkställas på samma sätt som en svensk domstols lagakraftägande
dom, såvida inte Högsta domstolen förordnar annat.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

7281

230-SFS 1994

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.