SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
040670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:2087)

med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter samt 1 och 3�7 §§ skall ha följande lydelse.

Lag med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade
internationella Eurocontrolkonventionen

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och
andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt
bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt
om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägs-
avgifter som grundas på konventionen.

3 § Lagen gäller inte om rådet inom Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) enhälligt beslutat att avstå från indrivning av
den ifrågavarande undervägsavgiften.

4 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas
där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt konventionen skall

talan inom en fördragsslutande parts territorium väckas där svaranden har ett
driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden
har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas

där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

5 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av ut-
ländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat
som har tillträtt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkon-
ventionen.

6 § Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift
grundat på bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonven-

1 Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.

SFS 2004:670

Utkom från trycket
den 13 juli 2004

background image

2

SFS 2004:670

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

tionen gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slut-
ligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myn-
dighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol.

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig

enligt 4 §,

2. om avgörandet är oförenligt med grunderna för rättsordningen här i lan-

det,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en

administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan
eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ

myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den
andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande

angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där av-

görandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preli-
minär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller
rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhets-
förhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande inter-
nationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträtts-
liga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.