SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
040670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tillträde till den multilaterala
överenskommelsen om undervägsavgifter;

utfärdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1994:2087)

med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen
om undervägsavgifter samt 1 och 3�7 §§ skall ha följande lydelse.

Lag med anledning av Sveriges tillträde till den reviderade
internationella Eurocontrolkonventionen

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om behörighet för domstolar och
andra myndigheter i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift enligt
bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt
om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden om undervägs-
avgifter som grundas på konventionen.

3 § Lagen gäller inte om rådet inom Europeiska organisationen för säkrare
flygtrafiktjänst (Eurocontrol) enhälligt beslutat att avstå från indrivning av
den ifrågavarande undervägsavgiften.

4 § Talan i mål om betalningsskyldighet för undervägsavgift skall väckas
där svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i någon stat som tillträtt konventionen skall

talan inom en fördragsslutande parts territorium väckas där svaranden har ett
driftställe eller, om han inte har något driftställe i den staten, där svaranden
har tillgångar.

Om behörighet enligt första eller andra stycket saknas skall talan väckas

där Eurocontrol har sitt huvudkontor.

5 § Bestämmelserna i denna lag om erkännande och verkställighet av ut-
ländska avgöranden om undervägsavgift skall tillämpas i förhållande till stat
som har tillträtt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkon-
ventionen.

6 § Ett utländskt avgörande om betalningsskyldighet för undervägsavgift
grundat på bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonven-

1 Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.

SFS 2004:670

Utkom från trycket
den 13 juli 2004

background image

2

SFS 2004:670

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

tionen gäller, om annat inte följer av 7 §, här i landet, när avgörandet är slut-
ligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myn-
dighet om myndighetens avgörande kunnat överklagas till domstol.

7 § Erkännande av utländskt avgörande skall vägras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var behörig

enligt 4 §,

2. om avgörandet är oförenligt med grunderna för rättsordningen här i lan-

det,

3. om gäldenären inte underrättats om det rättsliga förfarandet eller en

administrativ myndighets avgörande i sådan tid att han kunnat föra sin talan
eller överklaga till domstol,

4. om talan om samma sak är anhängig vid domstol eller administrativ

myndighet här i landet och denna talan har väckts innan talan väcktes i den
andra staten,

5. om avgörandet är oförenligt med ett här i landet meddelat avgörande

angående samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat där av-

görandet meddelats för att komma fram till sitt avgörande avgjort en preli-
minär fråga rörande fysiska personers rättsliga ställning, rättskapacitet eller
rättshandlingsförmåga, rätt till egendom grundad på makars förmögenhets-
förhållanden, arv eller testamente i strid med en här i landet gällande inter-
nationellt privaträttslig bestämmelse, såvida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid tillämpning av här i landet gällande internationellt privaträtts-
liga bestämmelser.

Ny prövning av själva saken är inte tillåten.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik