SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter / SFS 2004:670 Lag om ändring i lagen (1994:2087) med anledning av Sveriges tillträde till den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter
040670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;line-height:17px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:16px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:PDHIIH+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:PDHIHM+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1994:2087) med anledning av <br/>Sveriges tilltr�de till den multilaterala <br/>�verenskommelsen om underv�gsavgifter;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 17 juni 2004.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1994:2087)</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">med anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala �verenskommelsen<br/>om underv�gsavgifter samt 1 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag med anledning av Sveriges tilltr�de till den reviderade <br/>internationella Eurocontrolkonventionen</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 � </b>Denna lag inneh�ller best�mmelser om beh�righet f�r domstolar och<br/>andra myndigheter i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift enligt<br/>bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt<br/>om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen om underv�gs-<br/>avgifter som grundas p� konventionen.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 � </b>Lagen g�ller inte om r�det inom Europeiska organisationen f�r s�krare<br/>flygtrafiktj�nst (Eurocontrol) enh�lligt beslutat att avst� fr�n indrivning av<br/>den ifr�gavarande underv�gsavgiften.</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 � </b>Talan i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift skall v�ckas<br/>d�r svaranden har sitt hemvist.</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om svaranden saknar hemvist i n�gon stat som tilltr�tt konventionen skall</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">talan inom en f�rdragsslutande parts territorium v�ckas d�r svaranden har ett<br/>driftst�lle eller, om han inte har n�got driftst�lle i den staten, d�r svaranden<br/>har tillg�ngar.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om beh�righet enligt f�rsta eller andra stycket saknas skall talan v�ckas</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">d�r Eurocontrol har sitt huvudkontor.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>5 � </b>Best�mmelserna i denna lag om erk�nnande och verkst�llighet av ut-<br/>l�ndska avg�randen om underv�gsavgift skall till�mpas i f�rh�llande till stat<br/>som har tilltr�tt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkon-<br/>ventionen.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>6 � </b>Ett utl�ndskt avg�rande om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift<br/>grundat p� bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonven-</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2004:670</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft112">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juli 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:670</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">tionen g�ller, om annat inte f�ljer av 7 �, h�r i landet, n�r avg�randet �r slut-<br/>ligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myn-<br/>dighet om myndighetens avg�rande kunnat �verklagas till domstol.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 � </b>Erk�nnande av utl�ndskt avg�rande skall v�gras</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var beh�rig</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 4 �,</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om avg�randet �r of�renligt med grunderna f�r r�ttsordningen h�r i lan-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">det,</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. om g�lden�ren inte underr�ttats om det r�ttsliga f�rfarandet eller en</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">administrativ myndighets avg�rande i s�dan tid att han kunnat f�ra sin talan<br/>eller �verklaga till domstol,</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">4. om talan om samma sak �r anh�ngig vid domstol eller administrativ</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">myndighet h�r i landet och denna talan har v�ckts innan talan v�cktes i den<br/>andra staten,</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">5. om avg�randet �r of�renligt med ett h�r i landet meddelat avg�rande</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ang�ende samma sak,</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat d�r av-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">g�randet meddelats f�r att komma fram till sitt avg�rande avgjort en preli-<br/>min�r fr�ga r�rande fysiska personers r�ttsliga st�llning, r�ttskapacitet eller<br/>r�ttshandlingsf�rm�ga, r�tt till egendom grundad p� makars f�rm�genhets-<br/>f�rh�llanden, arv eller testamente i strid med en h�r i landet g�llande inter-<br/>nationellt privatr�ttslig best�mmelse, s�vida inte resultatet skulle ha blivit<br/>detsamma vid till�mpning av h�r i landet g�llande internationellt privatr�tts-<br/>liga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Ny pr�vning av sj�lva saken �r inte till�ten.</p> <p style="position:absolute;top:528px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ULRICA MESSING</p> <p style="position:absolute;top:616px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft24">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1994:2087) med anledning av
Sveriges tilltr�de till den multilaterala
�verenskommelsen om underv�gsavgifter;

utf�rdad den 17 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att rubriken till lagen (1994:2087)

med anledning av Sveriges tilltr�de till den multilaterala �verenskommelsen
om underv�gsavgifter samt 1 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse.

Lag med anledning av Sveriges tilltr�de till den reviderade
internationella Eurocontrolkonventionen

1 � Denna lag inneh�ller best�mmelser om beh�righet f�r domstolar och
andra myndigheter i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift enligt
bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonventionen samt
om erk�nnande och verkst�llighet av utl�ndska avg�randen om underv�gs-
avgifter som grundas p� konventionen.

3 � Lagen g�ller inte om r�det inom Europeiska organisationen f�r s�krare
flygtrafiktj�nst (Eurocontrol) enh�lligt beslutat att avst� fr�n indrivning av
den ifr�gavarande underv�gsavgiften.

4 � Talan i m�l om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift skall v�ckas
d�r svaranden har sitt hemvist.

Om svaranden saknar hemvist i n�gon stat som tilltr�tt konventionen skall

talan inom en f�rdragsslutande parts territorium v�ckas d�r svaranden har ett
driftst�lle eller, om han inte har n�got driftst�lle i den staten, d�r svaranden
har tillg�ngar.

Om beh�righet enligt f�rsta eller andra stycket saknas skall talan v�ckas

d�r Eurocontrol har sitt huvudkontor.

5 � Best�mmelserna i denna lag om erk�nnande och verkst�llighet av ut-
l�ndska avg�randen om underv�gsavgift skall till�mpas i f�rh�llande till stat
som har tilltr�tt bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkon-
ventionen.

6 � Ett utl�ndskt avg�rande om betalningsskyldighet f�r underv�gsavgift
grundat p� bilaga IV till den reviderade internationella Eurocontrolkonven-

1 Prop. 2003/04:67, bet. 2003/04:TU9, rskr. 2003/04:259.

SFS 2004:670

Utkom fr�n trycket
den 13 juli 2004

background image

2

SFS 2004:670

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

tionen g�ller, om annat inte f�ljer av 7 �, h�r i landet, n�r avg�randet �r slut-
ligt och har meddelats antingen av en domstol eller av en administrativ myn-
dighet om myndighetens avg�rande kunnat �verklagas till domstol.

7 � Erk�nnande av utl�ndskt avg�rande skall v�gras

1. om domstolen eller den administrativa myndigheten inte var beh�rig

enligt 4 �,

2. om avg�randet �r of�renligt med grunderna f�r r�ttsordningen h�r i lan-

det,

3. om g�lden�ren inte underr�ttats om det r�ttsliga f�rfarandet eller en

administrativ myndighets avg�rande i s�dan tid att han kunnat f�ra sin talan
eller �verklaga till domstol,

4. om talan om samma sak �r anh�ngig vid domstol eller administrativ

myndighet h�r i landet och denna talan har v�ckts innan talan v�cktes i den
andra staten,

5. om avg�randet �r of�renligt med ett h�r i landet meddelat avg�rande

ang�ende samma sak,

6. om domstolen eller den administrativa myndigheten i den stat d�r av-

g�randet meddelats f�r att komma fram till sitt avg�rande avgjort en preli-
min�r fr�ga r�rande fysiska personers r�ttsliga st�llning, r�ttskapacitet eller
r�ttshandlingsf�rm�ga, r�tt till egendom grundad p� makars f�rm�genhets-
f�rh�llanden, arv eller testamente i strid med en h�r i landet g�llande inter-
nationellt privatr�ttslig best�mmelse, s�vida inte resultatet skulle ha blivit
detsamma vid till�mpning av h�r i landet g�llande internationellt privatr�tts-
liga best�mmelser.

Ny pr�vning av sj�lva saken �r inte till�ten.

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer.

P� regeringens v�gnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.