SFS 1972:786

720786.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i väglagen (1971:948);

given Stockholms slott den 19 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vandes Konung, göra veterligt; att Vi, med riks­
dagen^, funnit gott förordna, att 50, 55, 56, 61, 62 och 67�69 §§ väg­
lagen (1971: 948) skall ha nedan angivna lydelse.

50 § Utan hinder av 47�49 §§ får byggnad uppföras, anordning fö­

rekomma eller åtgärd vidtagas inom område med stadsplan eller bygg-

nadsplan.

55 § Har väghållare erhållit vågrätt, är fastighetens ägare berättigad

att av väghållaren få intrångsersättning och ersättning för annan skada
till följd av vägens byggande eller begagnande, om det ej avtalats eller

uppenbarligen förutsatts att ersättning ej skall lämnas. Samma rätt till
ersättning har innehavare av sådan nyttjanderätt eller annan särskild

rätt till fastigheten som upplåtits innan marken togs i anspråk.

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen

(1972: 719) i tillämpliga delar. 4 kap. 3 § nämnda lag skall härvid till-

lämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen

tio år före det talan väcktes vid domstol.

På ersättningen utgår sex procent årlig ränta från den dag då marken

togs i anspråk.

56 § Uppstår till följd av att väg dragés fram över fastighet synnerligt
men f ör fastigheten eller del därav, skall väghållaren lösa det område
som lider sådant men, om ägaren begär det.

Väghållaren är berättigad att lösa område som avses i första stycket,

om därav skulle föranledas endast ringa förhöjning av fastighetsägaren

tillkommande ersättning och fastighetsägaren ej har ett beaktansvärt
intresse av att behålla området. Vid bedömande av frågan om rätt till
inlösen föreligger skall kostnad för åtgärd som anges i 4 kap. 1 § andra

stycket expropriationslagen (1972: 719) inräknas i ersättningen för in­

trång.

61 § Medför vägran av tillstånd som avses i 47 § första stycket att

pågående markanvändning avsevärt försvåras, är fastighetsägaren och

^ Prop. 1972: 111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348.

es-"�SFS 1972

SFS 1972:786

utkom från trycket

den 28 dec. 1972

2057

¬

background image

SFS 1972: 786

innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastigheten

berättigade till ersättning av väghållaren för den skada de härigenom li­

der.

Första stycket äger motsvarande tillämpning, om tillstånd som avses i

48 § första eller andra stycket eller 49 § första stycket vägrats och för­
bud som avses i nämnda paragrafer varit gällande längre tid än fem
år i följd.

62 § Uppstår i f all som avses i 61 § första stycket synnerligt men vid
användningen av fastigheten eller del därav, skall väghållaren lösa det

område som lider sådant men, om ägaren begär det.

67 § Ersättning enligt 55, 58 eller 61 §, som ej avser personlig skada,

jämte ränta skall nedsättas hos länsstyrelsen, om fastigheten genom

den omständighet som föranlett rätt till ersättning så minskat i värde,
att den kan antagas ej utgöra full säkerhet för borgenär, som när rätten

till ersättning uppkom hade panträtt i fastigheten.

Nedsatt belopp skall av länsstyrelsen genast insättas i bank mot ränta.

Om fördelning och utbetalning av nedsatt belopp jämte ränta samt om
verkan därav gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet för det
fall att nyttjanderätt eller servitutsrätt upplåtes genom expropriation.

68 § Om borgenär som avses i 67 § första stycket lider förlust till
följd av att nedsättning ej skett, är han berättigad att av väghållaren

få gottgörelse för förlusten mot avskrivning på fordringshandlingen.

Detsamma gäller, om borgenären lider förlust därigenom, att ersättning

enligt 55, 58 eller 61 § blivit för lågt beräknad och ersättningen till

följd av överenskommelse mellan väghållaren och fastighetens ägare

eller av annan anledning ej blivit prövad av domstol. I fråga om gott­

görelse som nu sagts äger 65 § motsvarande tillämpning på förhållan­

det mellan väghållaren och borgenären.

Har mark till väg enligt fastställd generalplan eller enligt stadsplan

tagits i anspråk av kommunen för gata, annan allmän plats eller sär­
skilt trafikområde, skall väghållaren fullgöra dessförinnan uppkommen

skyldighet enligt första stycket, oavsett att vågrätten upphört till följd

av 33 §.

Talan om gottgörelse väckes vid fastighetsdomstol som anges i 66 § .

2058

69 § I mål om ersättning enligt 55 , 58 eller 61 § eller om gottgörelse
enligt 68 § gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i expropriations­
lagen (1972: 719) om rättegång samt om rättegångskostnader och kost­

nader vid fördelning av ersättning, om ej annat är särskilt föreskrivet.
Ogillas yrkande om ersättning enligt 58 eller 61 § eller om gottgörelse

enligt 68 § och har målet ej anhängiggjorts av väghållaren, tillämpas
dock allmänna regler om rättegångskostnad. Om den som framställer

ersättningsanspråk har haft skälig anledning att få sin talan prövad
av domstol, får i stället efter omständigheterna förordnas, att "väg­

hållaren skall ersätta honom hans rättegångskostnad eller att vardera

parten skall bära sin kostnad.

I mål om inlösen enligt 56, 59 eller 62 § gäller i tillämpliga delar ex-

¬

background image

pföpriationslagen (1972: 719), om ej annat är särskilt föreskrivet. 4 kap.
3 § expropriationslagen skall härvid tillämpas i fråga om värdeökning
som ägt rum under tiden från dagen tio år före det talan väcktes vid

domstol. Ogillas yrkande om inlösen enligt 59 eller 62 §, tillämpas all­
männa regler om rättegångskostnad.

SFS 1972; 786

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

2. Mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts hos domstol prövas

och handlägges enligt äldre bestämmelser. I fråga om betalning av er­

sättning och löseskilling som fastställts i sådant mål gäller också äldre

bestämmelser.

3. Bestämmelserna i 55 § andra stycket och 69 § andra stycket om

tillämpning av 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972: 719) gäller ej i
fråga om värdeökning som ägt rum före utgången av juni 1971.

4. Har tillstånd enligt 47 § första stycket vägrats genom beslut som

vunnit la ga kraft före utgången av år 1972, skall äldre bestämmelser
om e rsättning och inlösen gälla, om talan väckes före utgången av år

1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill b ekräfta låtit.

Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

BENGT NORLING
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.