SFS 1981:861

810861.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:861

om ändring i väglagen (1971:948);

utkom från trycket

utfärdad den 25 juni 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

dels att i 2, 5, 6, 11, 14, 18, 22, 29, 7 4 och 75 §§ samt punkterna 4 och 11

övergångsbestämmelserna till lagen ordet "Konungen" i olika böjnings­

former skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 72 § skall ha n edan angivna lydelse.

72 § Uppförs byggnad eller utförs ledningsarbete i strid mot 43, 44, 47 el­

ler 48 § eller mot föreskrift eller förbud som meddelats med stöd av 43, 44
eller 47 - 49 §, får tingsrätten meddela handräckning för att åstadkomma

rättelse. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i 17 § hand­

räckningslagen (1981:847).

Bryter någon mot förbud i 43, 45 -48 eller 54 § eller mot föreskrift eller

förbud som medde lats med stöd av 43 eller 45-48 § och är det ej fråga om

byggnads uppförande, får kronofogdemyndigheten föranstalta om rättelse.

Efterkoms ej föreläggande enligt 52 §, skall kronofogdemyndigheten på

anmodan av länsstyrelsen ombesörja att åtgärd vidtages.

Polismyndighet skall lämna den handräckning som behövs för vidtagan­

de av åtgärd som avses i 34, 40 och 53 §§.

den 9 september 1981

' Prop. 1980/81:88, LU 25, rskr352,

1647

v.;/

¬

background image

SFS 1981: 861

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 7 2 § i sin äldre lydelse gäller

I,

alltjämt i fråga om mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos överexe-

'

kutor.

På regeringens vägnar

CLAES ELMSTEDT

S-E Sigfridsson

(Kommunikationsdepartementet)

i

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.