SFS 1987:459

870459.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:459

Utkom från trycket

den 17 juni 1987

Omtryck

Lag om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om väglagen (1971:948)

dels att 49, 50 och 54 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1,6-9, 10-12, 14-19, 22,23,26-28,33,39-48,51-53,57,61,

63-66 och 68-77§§ samt rubriken närmast före 71 § skall ha följande
lydelse,

dels att det i lagen sk all införas en ny para graf, 3 a §, av följande lydelse.
Lagen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag då

denna lag träder i kraft.

994

' Prop. 1985/86: 118, TU 1986/87:22, rskr. 262.

¬

background image

v�llmänna bestämmelser

SFS 1987:459

1 I Denna lag gäller allmän väg.

Allmän väg är, förutom väg som anläggs enligt denna lag eller enligt

lagen förändras till allmän, sådan för allmän samfärdsel upplåten väg som
av ålder ansetts som allmän eller enligt äldre bestämmelser anlagts som
eller förändrats till allmän och som vid denna lags ikraftträdande hålls av
staten eller en kommu n.

En väg upphör att vara allmän, när vägen dras i n. Om en kommun är

väghållare, upphör vägen att vara allmän, när den enligt plan- och bygg­
lagen (1987: 10) upplåts eller skall vara upplåten till allmänt begagnande

som gata. Om en väg har upplåtits till allmänt begagnande som gata medan
staten är väghållare, upphör vägen att vara allmän, när kommunen övertar

väghållningen. Lag (1987:459).

2 § Till väg hör vägbana och övriga väganordningar.

Anordning, som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller

brukande och som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller

övertagits av denne, är väganordning. Väganordning är också sådan till

väg ansluten brygga eller färja med f aijläge som behövs för allmän sam­

färdsel eller annars kan antagas få synnerlig betydelse för det allmänna och

som kommit till stånd genom väghållarens försorg eller övertagits av
denne.

Regeringen kan föreskriva ytterligare villkor för att anordning, brygga

eller färja skall räknas som väganordning. Lag (1981:861).

3 § Vägområde utgöres av den mark, som tagits i anspråk för väganord­

ning.

3 a § Vid prövning av ä renden enligt denna lag skall lagen (1987: 12) om
hushållning med naturresurser m . m. tillämpas. Lag (1987:459).

Väghållning

4 § Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg.

Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tagas till enskilda intressen och till

allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och fom-

minnesvård.

5 § Staten är väghållare för allmänna vägar. Om det främjar en god och

rationell väghållning får regeringen, eller den myndighet som regeringen
bestämmer, besluta att en kommun skall vara väghållare inom kommunen.

Beslutet kan begränsas till att avse vissa vägar eller vissa områden inom

kommunen. Lag (1986:636).

6

Vägverket handhar väghållningen för statens räkning och har tillsyn

över kommunernas väghållning.

^Senaste lydelse 1981:861.

995

¬

background image

SFS 1987:459

Väghållningsmyndighet är, då staten är väghållare, den till vägverk'et

hörande regionala förvaltning som regeringen bestämmer och, då en kom­
mun är väghållare, den kommunala nämnd som kommunfullmäktige utser
därtill. Lag (1987:459).

7 § �r staten väghållare inom ett område med detaljplan där kommune n

är huvudman för allmänna platser, skall kommunen tillhandahålla den
mark som behövs för väg inom områ det. Lag (1987:459).

8 § Underlåter en kommun att bygga väg, för vars byggande utgått

statsbidrag, eller eftersätter en kommun skyldighet i fråga om vägs drift,
kan vägverket förelägga ko mmunen att inom viss tid vidta rättelse. Om

föreläggandet inte följs, får verket låta utföra nödvändiga åtgärder på

kommunens bekostnad. Lag (1987:459).

9 § Bestämmelserna i denna lag utgör inte hinder för en kommun eller en
landstingskommun att lämna bidra g till byggande av väg. Lag (1987:459).

9 a § I varje län skall det finnas en länsvägnämnd.

Nämnden skall bestå av sju ledamöter, som väljs av landstinget. Om det

i länet finns en kommun, som inte ingår i landstingskommunen, förrättas

valet av landstinget och kommunfullmäktige med den fördelning mellan

dem som regeringen bestämmer efter befolkningstalen. I Gotlands län skall

valet förrättas av ko mmunfullmäktige i Gotlands k ommun. För ledamöter­
na väljs lika många suppleanter. Lag (1981:1115).

Byggande av väg

10 § Till byggande av väg rä knas anläggning av ny väg, omläggning av

väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg.

Ny väg får anläggas, om vägen behövs för allmän samfärdsel eller annars

kan antas få synnerlig betydelse för det allmänna.

Omläggning av väg i ny sträckning samt ombyggnad av väg får sk e, när

det är påkallat från allmän synpunkt. Lag (1987:459).

11

Fråga om byggande av väg prövas av vägverket efter samråd med

länsstyrelsen. Om vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hän-
skjuts frågan till regeringens p rövning.

Regeringen kan förordna att fråga om byggande av väg i vissa fall ska ll

prövas av länsstyrelsen. Lag (1987:459).

12 § 16 kap. 29 § pla n- och bygglagen (1987:10 ) finns bestämmelser om

skyldighet för staten att inom områden med detaljplan ställa i or dning och

till allmänt begagnande upplåta gata. Lag (1987:459 ).

13 § Vid byggande av väg skall tillses, att vägen får sådant läge och

utförande att ändamålet med vägen vinnes med minsta intrång och olägen­
het utan oskälig kostnad.

996

' Senaste lydelse 1981:861,

¬

background image

,

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser far väg

SFS 1987:459

inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen

iller bestämmelserna inte motverkas, far dock mindre avvikelser göras.

Gäller naturvårdsföreskrifter eller andra särskilda bestämmelser för

marks bebyggande eller användning än som avses i första stycket skall väg
byggas så, att syftet med bestämmelserna inte motverkas.

Om det finns särskilda skäl, får regeringen eller myndighet som regering­

en bestämmer medge undantag från bestämmelser som avses i andra

stycket. Lag (1987:459).

15

För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan.

I arbetsplanen skall anges den mark som behöver tas i anspråk för

väganordningar oc h för genomförandet av vägbyggnadsföretaget. Planen

skall även innehålla de uppgifter som i övrigt behövs för att genomföra

företaget. Lag (1987:459).

16 § Vid ut arbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägförslagets utformning i ö vrigt ske med berörda fastig­

hetsägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i

saken.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som enligt detaljplan skall ingå i allmän

plats eller som är förutsatt i områdesbestämmelser.

Avser arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt första

stycket efter oms tändigheterna förenklas med iakttagande av att ägare till

en fastighet , av vilken mark skall tas i an språk, alltid skall beredas tillfälle
att yttra sig. Detta skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar
endast ändring av planen för ett vägbyggnadsföretag som ännu ej är färdig­

ställt. Lag (1987:459).

17 § En arbetsplan skall ställas ut för granskning.

En arbetsplan för väg, som enligt detaljplan skall ingå i allmän plats eller

som är förutsatt i om rådesbestämmelser, behöver inte ställas ut.

Inte heller behöver en arbetsplan som avser endast ombyggnad av väg

ställas ut, om inte mark behöver tas i ans pråk med vågrätt eller rätt som

avses i 35 § el ler om ett sådant ianspråktagande skriftligen medgivits av

berörda fastighetsägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitutsrätt.

Under samma förutsättningar kan utställelse underlåtas i fråga om en
arbetsplan som innefattar endast ändring av planen för ett vägbyggnadsfö­

retag som ännu ej är Fär digställt. Lag (1987:459).

18

Arbetsplan fastställs av vägverket efter samråd med länsstyrelsen.

Om vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan om

fastställelse av planen till regeringens prövning.

I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje stycket

behöver fastställelse inte ske.

^Senaste lydelse 1981:861.

' �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

'

Senaste lydelse 1981:861.

997

¬

background image

SFS 1987:459

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte Inom fem

år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraf t, vägens

sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i

arbetsplanen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga

skäl föreligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, väg­
verket förlänga tiden, varje gång med högst tre år. Lag (1987:459).

19 § Byggande av väg får påböijas först sedan arbetsplan har upprättats

och, när det behövs, har blivit fastställd. Lag (1987:459).

20 § Vid byggande av väg får endast oväsentlig avvikelse göras från
arbetsplanen. Göres sådan avvikelse i fråga om den mark som enligt
arbetsplanen skulle tagas i anspråk för vägen, skall detta utan dröjsmål
anmärkas i tilläg g till planen.

20 a § Om byggandet av en allmän väg medför att en enskild väg behöver
byggas eller att ändrade förhållanden uppstår som väsentligt inverkar på
väghållningen för en sådan väg, skall väghållaren, om det behövs, påkalla

förrättning enligt anläggn ingslagen (1973:1149) för att ordna den enskilda

väghållningen. Lag (1981:379).

Enskild vägs förändring till allmän, m. m.

21 § Enskild väg far förändras till allmän, om vägen behövs för allmän
samfärdsel eller annars är av synnerlig betydelse för det allmänna.

22

Fråga om förändring av enskild väg till allmän prövas av vägverket

efter samråd med länsstyrelsen. Om vägverket och länsstyrelsen har olika

uppfattning, hänskjuts frågan till regeringens prövning.

Regeringen kan förordna att fråga o m förändring av enskild väg till

allmän i vissa fall skal l prövas av länsstyrelsen. Lag (1987:459).

23 § Under de förutsättningar som anges i 21 § kan i de fall staten är

väghållare en gata inom ett område med detaljplan förklaras tillika vara

allmän väg. Bestämmelserna i 22 § tillämpas på ärende om en sådan förkla­

ring. Lag (1987:459).

Inrättande av särskild vinterväg

24 § Särskild vinterväg över mark som är täckt av snö eller is eller över

vatten som är täckt av is får inrättas som allmän väg, om vägen behövs för

allmän samfärdsel eller annars kan a ntagas få synnerlig betydelse för det
allmänna.

Bestämmelserna i 22 § äger motsvarande tillämpning på ärende om inrät­

tande av särskild vinterväg.

998

' Scnasle lydelse 1981: 861.

¬

background image

fndtagning av väg

SFS 1987:459

25 § En väg får dras in, om den efter tillkomsten av en ny väg eller av

något annat skäl inte längre behövs för det allmänna och åtgärden medför

endast ringa olägenhet för bygden.

Bestämmelserna i 22 § tillämpas på e tt ärende om indragning av en väg.

För att ordna väghållningen när en väg dras in ska ll väghållaren, om det

behövs, påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149). Lag
(1980:265).

Drift av väg

26 § Väg skall hållas i ett fö r samfärdseln tillfredsställande skick genom
underhåll, reparation och andra åtgärder.

Genom renhållning skall v ägområdet hållas i ett sådant skick att skäliga

sanitära hänsyn och trevnadshänsyn blir tillgodosedda. Detsamma gäller i
fråga om mark til l en bredd av 25 meter intill parkering splats eller rastplats

som är väganordning, i den mån allmänheten h ar tillträde till marken. Inom
områden med detaljplan gäll er detta stycke endast vägområden för motor­

väg eller motortrafikled.

De åtgärder som behövs för sådana ändamål som anges i första och

andra styckena räknas till drift av väg. Till drift av väg räknas också

serviceåtgärder och förbättringsåtgärder. Om särskilda skäl föreligger, kan
vägverket besluta om inskränkning i skyldigheten att vidta åtgärder för
drift av väg . Vägverket meddelar därvid de föreskrifter som behövs. Lag

(1987:459).

27 § Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för

allmänna platser och stat en är väghållare, begränsas statens skyldighet att

ombesöija drift av allmän väg av 6 kap. 29 § andra stycket plan- och
bygglagen (1987:10). Detsamma gäller i fråga om gata, som har förklarats

tillika vara allmän väg. Lag (1987:459).

28 § Behöver för en väganordning, vars utförande ingår i drift av väg, tas
i ans pråk mark utöver den som redan hör till vägen, skall upprättas en
arbetsplan, vari anges den mark som behöver tas i anspråk. Bestämmelser­
na i 13, 1 4 och 1 6-20 §§ skal l därvid tillämpas. Såvitt angår tillämpningen
av 16§ tredje stycket, 17 § tredje stycket och 18 § andra stycket skall
arbetsplanen anses som en sådan plan som avser endast ombyggnad av
väg. Lag (1987:459).

29 § Regeringen kan bestämma att avgift får tagas ut för begagnande av

färja. Lag (1981:861).

Vågrätt

30 § Vågrätt innefattar befogenhet för väghållaren att, utan hinder av
den rätt som annan kan äga till fastighe ten, nyttja mark som behövs för väg
och, i den mån ins kränkning ej gjorts i arbetspl an eller i beslut om föränd-

999

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.