SFS 1987:745

870745.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:745

Utkom från trycket

den 30 juni 1987

1822

Lag

om ändring i lagen (1987:459) om ändring i väglagen

(1971:948);

utfärdad den 4 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 15 och 16 §§ väglagen (1971:948)

i paragrafemas lydelse enligt lagen (1987:459) om ändring i nämnda lag

skall ha följande lydelse.

15

För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan.

I arbetsplanen skall anges den mark som behöver tas i anspråk för

väganordningar och för genomförandet av vägbyggnadsföretaget. Planen

skall även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter som i
övrigt behövs för att genomföra företaget.

En miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en redovisning av de

väntade miljöeffekterna samt förslag till erforderliga skyddsåtgärder eller

andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga störningar eller andra
olägenheter från trafiken.

16

Vid utarbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastig-

' Prop. 1986/87: 135, JoU 1986/8 7:25, rskr319.

^ Senaste lydelse 1987:459.

Senaste lydelse 1987:459.

Ejl

ena;

⬢ ti;)

'⬢Jtsatr

Cfr ,

¬

background image

hetsägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i

SFS 1987:745

saken. Samråd skall alltid ske med de naturvårdsmyndigheter som berörs.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som enligt detaljplan skall ingå i allmän

plats eller som är förutsatt i områdesbestämmelser.

Avser arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt första

stycket efter omständigheterna förenklas med iakttagande av att ägare till
en fastighet, av vilken mark skall tas i anspråk, alltid skall beredas tillfälle
att yttra sig. Detta skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar

endast ändring av planen för ett vägbyggnadsföretag som ännu ej är färdig­
ställt.

På regeringens vägnar

SVEN HULTERSTR�M

Peter Löfmarck
(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.