SFS 1988:953

880953.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:953

Utkom från trycket

den 30 augusti 1988

Lag

om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 30 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4 § väglagen (1 971:948)^ skall ha

följande lydelse.

4 § Väghållning omfattar byggande av väg och drift av väg.

Vid väghållning skall tillbörlig hänsyn tagas till enskilda intressen och till

allmänna intressen, såsom trafiksäkerhet, miljöskydd, naturvård och kul­

turmiljövård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 .

På regeringens vägnar

BENGT LINDQVIST

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

2058

' Prop. 1987/88; 104, KrU 21. rskr. 390 .

^ L agen omtryckt 1987 :459,

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.