SFS 1991:864

910864.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:864 Lag

Utkom från trycket

den 25 juni 1991

om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 13 juni 1991.

1474

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 72 § väglagen (1971:948)^ skall

ha följande lydelse.

72 § Utförs ledningsarbete eller uppförs en byggnad i st rid mot 44, 47
eller 48 § eller mot en foreskrift eller ett förbud som har meddelats med
stöd av 44, 47 eller 48 §, får kronofogdemyndigheten meddela särskild

' Prop. 1990/91; 126. LU34. rskr. 332.

⬢ L agen omtryckt 1987:459.

¬

background image

handräckning för att åstadkomma rättelse. I fråga om sådan Jiandräckning

SFS 1991:864

finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsforeläggande och

handräckning.

Om någ on bryter mot ett förbud i 4 6-48 § eller mot en föresk rift eller

ett förbud som har meddelats me d stöd av 4 6-48 § och är det inte fråga
om uppförande av en byggnad, får kronofo gdemyndigheten vidta åtgärd
for rättelse.

Kronofogdemyndigheten skall lämna det biträde som behövs for att

beslut av läns styrelsen enligt 64 § andra stycket skall kunna genom föras.

Polismyndigheten skall lämna väghållningsmyndigheten det biträde

som behövs for att åtgärder som avses i 34, 40, 43, 45 eller 53 § skall kunna

vidtas.

Denna lag träder i kra ft den dag r egeringen bestämm er. �ldre foreskrif­

ter gäller fortfarande i fråga om mål om handräckning där talan väckts fore
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Peter Löfmarck

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.