SFS 2018:1417 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2018:1417 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
SFS2018-1417.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om byggan-
de av järnväg ska 2�4 kap. och 5 kap. 3�5 §§ miljöbalken tillämpas. Fast-
ställande av järnvägsplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelan-
de av tillstånd enligt miljöbalken. Prövningsmyndigheten ska tillämpa det
som sägs om mark- och miljödomstolens handläggning i 22 kap. 13 § miljö-
balken.

Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till

både enskilda intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård
och kulturmiljö. En estetisk utformning ska eftersträvas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.

2 Senaste lydelse 2010:892.

SFS

2018:1417

Publicerad
den

4 juli 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.