SFS 2018:1734 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2018:1734 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
SFS2018-1734.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om
byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

5 kap.
3 §
2 Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut.
Kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065)
om kollektivtrafik och de landsting som avses i 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:266, bet. 2018/19:CU2, rskr. 2018/19:31.

2 Senaste lydelse 2010:1066.

SFS

2018:1734

Publicerad
den

23 november 2018

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.