SFS 1995:1649 Lag om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1995:1649 Lag om byggande av järnväg
SFS 1995_1649 Lag om byggande av järnväg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3325

SFS 1995:1649
Utkom från trycket
den 4 januari 1996

Lag
om byggande av järnväg;

utfärdad den 21 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 § Med järnväg avses i denna lag spåranläggning för järnvägstrafik. Till

en spåranläggning hör spår och de övriga fasta anordningar som behövs för
spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och säkerhetsanläggningar i
övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för elförsörjning av
trafiken.

Vad som föreskrivs om järnväg tillämpas också på tunnelbana och spår-

väg.

2 § Med byggande av järnväg avses att anlägga en ny järnväg samt att
lägga om spår i en ny sträckning, lägga ut ytterligare spår och på annat sätt
bygga om en järnväg.

3 § Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om
byggande av järnväg skall lagen (1987:12) om hushållning med natur-
resurser m. m. tillämpas. Vid planläggning, byggande och underhåll av

järnväg skall hänsyn tas till både enskilda och allmänna intressen.

4 § Vid planläggning och byggande av järnväg skall tillses, att järnvägen
får ett sådant läge och utförande att ändamålet med järnvägen vinns med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad.

5 § Inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser
får en järnväg inte byggas i strid mot planen eller bestämmelserna. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre
avvikelser göras.

1

Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127.

background image

3326

SFS 1995:1649

En järnväg får inte byggas så att syftet med skyddsföreskrifter eller andra

särskilda bestämmelser för användning av bebyggelse, mark eller vatten
motverkas. Om det finns särskilda skäl får regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestämmer, medge undantag från sådana bestämmelser.

6 § Om en fastighet har upplåtits med tomträtt, skall vad som i denna lag
är föreskrivet om fastighetsägaren eller fastigheten tillämpas på tomträtts-
havaren eller tomträtten.

7 § I denna lag förstås med särskild rätt till fastighet nyttjanderätt,
servitut och rätt till elektrisk kraft samt liknande rätt.

2 kap. Järnvägsplan m. m.

1 § Den som avser att bygga en järnväg skall upprätta en järnvägsplan.
En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för anläggande av industrispår

och hamnspår uteslutande på egen fastighet. En järnvägsplan får upprättas
för avstängning av plankorsning, även när denna åtgärd inte är att betrakta
som byggande av järnväg.

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan

komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1 § skall planen utformas så att de
fördelar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som planen
orsakar enskilda.

2 § I järnvägsplanen skall den mark och de särskilda rättigheter anges
som behöver tas i anspråk för järnvägen och för byggandet av järnvägen.
Om mark behöver tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, skall det av
planen framgå vilken mark som avses och under vilken tid den skall
nyttjas. Planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 5 kap.

lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga

störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen skall
anges särskilt i planen. Till planen skall en genomförandebeskrivning fo-
gas. I beskrivningen skall de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsen-
ligt genomförande av planen redovisas.

3 § Till järnvägsplanen skall en fastighetsförteckning fogas. I fastighets-
förteckningen skall, i den mån de berörs av planen, redovisas

1. fastigheter och ägare till dessa,

2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter samt

ägare till dessa fastigheter,

3. innehavare av annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt,

4. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och

samfälligheter enligt vattenlagen (1983:291) samt ägarna till de fastigheter
som deltar i anläggningarna och samfälligheterna,

5. vägsamfälligheter och vägföreningar.
Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsan-
läggning, skall föreningen anges i stället för ägare eller innehavare.

background image

4 § Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länssty-

relser innan den tas in i järnvågsplanen.

5 § Den som upprättar en järnvägsplan skall samråda i fråga om järn-
vägens sträckning och förslaget i övrigt med berörda fastighetsägare,
kommuner och länsstyrelser samt med andra som kan ha ett väsentligt
intresse i saken. De synpunkter som har framförts vid samrådet samt
kommentarer och förslag med anledning av synpunkterna skall redovisas i
en samrådsredogörelse.

6 § Avser en järnvägsplan endast ändring av den plan som gäller för ett
ännu inte färdigställt järnvägsbygge, får ett efter omständigheterna förenk-
lat samrådsförfarande tillämpas.

�gare till sådan mark som kan komma att tas i anspråk eller till sådant

vattenområde som kan komma att påverkas skall alltid ges tillfälle att yttra
sig. Detsamma gäller innehavare av särskild rätt till sådan mark eller sådant
vattenområde.

7 § Banverket skall ställa ut en järnvägsplan för granskning.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver dock

ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan på

miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark behöver tas i anspråk eller särskild rättighet

behöver upphävas eller begränsas och ett sådant ianspråktagande eller
upphävande eller en sådan begränsning inte skriftligen medgivits av berör-
da fastighetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en järnvägsplan

som endast innefattar ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu
inte är färdigställt.

8 § En järnvägsplan fastställs av Banverket efter samråd med berörda
länsstyrelser. Om Banverket och en länsstyrelse har olika uppfattningar,
skall Banverket hänskjuta frågan om att fastställa planen till regeringens
prövning. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Banverket hänskjuta
frågan till regeringens prövning.

Om planen innebär att mark eller särskild rätt kan tas i anspråk enligt

4 kap. 1 §, skall Banverket särskilt pröva om de fördelar som kan vinnas

med planen överväger de olägenheter som denna orsakar enskilda. Av be-
slutet att fastställa planen skall framgå om planen ger rätt till sådant ian-
språktagande.

9 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphör att gälla om

järnvägsbygget inte har påbörjats inom fem år från utgången av det år då

beslutet vann laga kraft.

10 § Har ett beslut att fastställa en järnvägsplan upphävts eller annars
upphört att gälla och begär därefter samma sökande att en i huvudsak
överensstämmande järnvägsplan skall fastställas, får planen fastställas
endast om det finns synnerliga skäl.

3327

SFS 1995:1649

background image

SFS 1995:1649

11 § När en järnväg byggs får endast oväsentliga avvikelser göras från

järnvägsplanen.

12 § Om byggande av en järnväg eller avstängning av en plankorsning
medför att en enskild väg behöver byggas eller att ändrade förhållanden

uppstår som väsentligt inverkar på väghållningen för en sådan väg, skall

den som bygget eller innehar järnvägen, om det behövs, b e g ä r a förrättning

enligt anläggningslagen (1973:1149) för att ordna väghållningen för den
enskilda vägen.

13 § Ett beslut att fastställa en järnvägsplan skall upphävas, helt eller

delvis, om förhållandena efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna
för att fastställa planen inte längre föreligger. Har beslutet meddelats av
regeringen skall regeringen upphäva det. I annat fall skall Banverket
upphäva beslutet. Banverket får dock hänskjuta frågan om upphävande av
beslutet till regeringens prövning.

3 kap. Tillfälligt ianspråktagande av mark, m. m.

1 § Den som avser att bygga en järnväg kan av länsstyrelsen ges rätt att

få tillträde till en fastighet för att verkställa mätning eller, stakning,
undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av

järnvägen. Om sådan rätt ges skall den som avser att bygga järnvägen

underrätta fastighetsägaren om beräknad tidpunkt för tillträde. I en
trädgård, park eller liknande plantering får träd eller buskar inte skadas
eller fällas utan fastighetsägarens samtycke. �ven i övrigt skall skada så
långt möjligt undvikas.

Polismyndigheten skall lämna det biträde som behövs för att åtgärderna

skall kunna genomföras.

2 § På den järnvägsmark som anges i en fastställd järnvägsplan får inte
utan tillstånd av Banverket uppföras byggnader, göras tillbyggnader,
utföras andra anläggningar eller vidtas andra åtgärder som väsentligt kan
försvåra områdets användning för järnvägsändamål. Förbudet gäller från
det att beslut att fastställa järnvägsplanen meddelas och upphör att gälla om
beslut meddelas att upphäva fastställelsebeslutet eller om planen annars

upphör att gälla.

Förbudet är inte tillämpligt i fråga om åtgärder som lagligen har påbörjats

innan förbudet började gälla.

Om åtgärder vidtagits i strid med första stycket, får Banverket vidta de

åtgärder som behövs för rättelse. Polismyndigheten skall lämna det biträde
som behövs för att rättelse skall kunna ske.

3 § Om mark i närheten av järnvägsmarken i en fastställd järnvägsplan
avsatts för upplag eller liknande ändamål i samband med byggandet av

järnvägen, skall länsstyrelsen på begäran av den som avser att bygga
järnvägen besluta att marken får tas i anspråk med nyttjanderätt för den tid

som angetts i planen. I samband med beslutet får länsstyrelsen meddela de
villkor som behövs.

3328

background image

4 § Om träd eller buskar intill järnvägsmark medför olägenheter för
trafik- eller driftsäkerheten på järnvägen, får länsstyrelsen besluta att de

skall avlägsnas eller beskäras genom järnvägsinnehavarens försorg. I
samband med beslutet får länsstyrelsen meddela de villkor som behövs.

4 kap. Inlösen och ersättning

1 § Den som i enlighet med en gällande järnvägsplan skall bygga en

järnväg som tillgodoser ett allmänt transportbehov får lösa sådan mark som

enligt planen inte endast tillfälligt skall användas för järnvägsändamål.

Besväras sådan mark som får lösas enligt första stycket av särskild rätt,

får rättigheten lösas.

2 § Om fastighetsägaren begär det, skall den som i enlighet med en
gällande järnvägsplan skall bygga en sådan järnväg som avses i 1 § lösa
sådan mark som enligt planen inte endast tillfälligt skall användas för

järnvägsändamål.

3 § Om tillstånd enligt 3 kap. 2 § vägrats, är fastighetsägaren och in-
nehavare av särskild rätt till fastigheten berättigade till ersättning av den
som avser att bygga järnvägen för den skada de lider på grund av att

pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastig-
heten.

4 § Den som avser att bygga en järnväg skall ersätta skador till följd av
åtgärder som avses i 3 kap. 1 § och skador till följd av att han förvärvat rätt

att nyttja mark enligt 3 kap. 3 §. Järnvägsinnehavaren skall ersätta skador
till följd av åtgärder som avses i 3 kap. 4 §.

5 § I den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag skall i
mål om inlösen och ersättning bestämmelserna i expropriationslagen
(1972:719) tillämpas. Vad som sägs i 4 kap. 3 § expropriationslagen skall
tillämpas i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år
före den då talan om inlösen väcktes. Ogillas talan i mål som väckts av en
fastighetsägare eller den som innehar särskild rätt till en fastighet, tillämpas
bestämmelserna i 15 kap. 6 § plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om

rättegångskostnaderna.

6 § Talan om inlösen får väckas även om beslutet att fastställa järn-
vägsplanen inte har vunnit laga kraft.

5 kap. �verklagande m. m.

1 § Banverkets beslut får överklagas hos regeringen. Beslut enligt 3 kap.

2 § överklagas dock hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Länsstyrelsens godkännande enligt 2 kap. 4 § får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

105-SFS 1995

3329

SFS 1995:1649

background image

SFS 1995:1649

3 § Banverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kom-

muner, trafikhuvudmän enligt lagen (1978:438) om huvudmannaskap för
viss kollektiv persontrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap. plan- och

bygglagen (1987:10) får överklaga Banverkets beslut.

4 § I ett beslut om tillstånd får förordnas att beslutet skall gälla omedel-
bart.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1996.
Lagen gäller inte för byggande av sådan delsträcka av en järnväg för vil-

ken mark- eller byggnadsarbete påbörjats före ikraftträdandet eller för
vilken ansökan om expropriationstillstånd inkommit senast fyra månader
före ikraftträdandet. Om en järnväg inte kan delas upp i delsträckor, gäller
vad nu sagts för hela järnvägen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

INES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

3330

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.