SFS 1995:1695 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1995:1695 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
SFS 1995_1695 Lag om ändring i väglagen (1971_948)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1695

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag

om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 74 § väglagen (1971:948)2 skall

ha följande lydelse.

74 § Länsstyrelsens beslut enligt 37, 38, 45-41 §, 48 § andra stycket,
52, 53 § eller 64 § andra stycket får överklagas hos allmän förvalt-
ningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-

rätten.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än som avses i första

stycket får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall

där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Anders Iacobæus
(Kommunikationsdepartementet)

3385

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1987:459.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.