SFS 1997:742 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1997:742 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
SFS 1997_742 Lag om ändring i lagen (1995_1649) om byggande av järnväg

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1396

SFS 1997:742
Utkom från trycket
den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande
av järnväg;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Banverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kommu-
ner, trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap. plan- och bygglagen
(1987:10) får överklaga Banverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Lennart Renbjer
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1996/97:115, bet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.