SFS 2005:185 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2005:185 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
050185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 7 april 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i lagen (1995:1649) om byg-

gande av järnväg skall införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av följande ly-
delse.

5 kap.

1 a § Banverkets beslut i fråga om fastställelse av en järnvägsplan får
överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om
åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avse-
ende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till
rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156,
25.6.2003 s. 17, Celex 32003L0035).

SFS 2005:185

Utkom från trycket
den 19 april 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.