SFS 1998:804 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1998:804 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
980804.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 17 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg skall ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

Vid planläggning och byggande av järnväg skall tillses, att järnvägen

får ett sådant läge och utförande att ändamålet med järnvägen vinns med
minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad, och att hänsyn tas till
stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

1

Prop. 1997/98:117, bet. 1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225.

SFS 1998:804

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.