SFS 1998:832 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1998:832 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
980832.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om väglagen (1971:948)

3

dels

att 38 § skall upphöra att gälla,

dels

att 3 a, 15�18, 26, 28, 32, 35, 63 och 74 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 14 a, 14 b, 14 c och

54 §§, av följande lydelse.

3 a §

Vid prövning av ärenden enligt denna lag skall 2�4 kap., 5 kap. 3 §

och 16 kap. 5 § miljöbalken tillämpas. Upprättande av arbetsplan enligt
denna lag skall därvid jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljö-
balken.

14 a §

Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie. I

förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas.
Förstudien skall även ange om en vägutredning enligt 14 b § behövs innan
en arbetsplan upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en väg sam-

råda enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken med berörda länsstyrelser,
kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att
ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den allmänhet
som kan antas bli särskilt berörd.

Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område vägbyggnadspro-

jektet huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbal-
ken besluta om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslutet skall fattas efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestäm-
melser om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 11�12 §§ miljöbal-
ken.

14 b §

En vägutredning skall genomföras när det i förstudien har klarlagts

att alternativa vägsträckningar behöver studeras. Vägutredningen skall ut-
göra underlag för val av vägsträckning och trafikteknisk standard. Alterna-
tiva vägsträckningar skall jämföras såväl sinsemellan som med alternativet

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

3

Lagen omtryckt 1987:459.

SFS 1998:832

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:832

att behålla befintlig väg. En förbättring av befintlig väg skall också studeras,
om inte särskilda skäl föranleder annat.

En vägutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de

uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i vägutredningen.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 5�
7 §§, 8 § första stycket och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas.

14 c §

Vägverket skall med eget yttrande överlämna frågan om byggande

av väg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Detsamma
gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit sig pröv-
ningen av vägens tillåtlighet. Regeringens prövning skall ske på grundval av
en upprättad vägutredning enligt 14 b §.

15 §

4

För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan.

I arbetsplanen skall anges den mark som behöver tas i anspråk för vägan-

ordningar och för att genomföra vägbyggnadsprojektet. Planen skall inne-
hålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter som i övrigt behövs
för att genomföra projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas
av berörda länsstyrelser innan den tas in i arbetsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och

planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 7 § och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas.

16 §

5

Vid utarbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastighets-
ägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Samråd skall alltid ske med de miljövårdsmyndigheter som berörs. I de fall
länsstyrelsen under förstudien har beslutat att vägprojektet kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan, skall ett utökat samråd med miljökonse-
kvensbedömning ske enligt 6 kap. 5�6 §§ miljöbalken, om inte ett sådant
samråd har skett enligt 14 b §.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områ-
desbestämmelser.

Avser arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt första

stycket efter omständigheterna förenklas med iakttagande av att ägare till en
fastighet, av vilken mark skall tas i anspråk, alltid skall beredas tillfälle att
yttra sig. Detta skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar endast
ändring av planen för ett vägbyggnadsprojekt som ännu inte är färdigställt.

17 §

6

En arbetsplan skall ställas ut för granskning. Därvid gäller vad som i

6 kap. 8 § första stycket miljöbalken sägs om att miljökonsekvensbeskriv-
ning skall kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten.

4

Senaste lydelse 1987:745.

5

Senaste lydelse 1992:1652.

6

Senaste lydelse 1992:1652.

background image

3

SFS 1998:832

En arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områdesbe-

stämmelser, behöver inte ställas ut.

Inte heller behöver en arbetsplan som avser endast ombyggnad av väg

ställas ut, om inte mark behöver tas i anspråk med vägrätt eller rätt som av-
ses i 35 § eller om ett sådant ianspråktagande skriftligen medgivits av be-
rörda fastighetsägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitutsrätt. Un-
der samma förutsättningar kan utställelse underlåtas i fråga om en arbetsplan
som innefattar endast ändring av planen för ett vägbyggnadsprojekt som
ännu inte är färdigställt.

Om en väg som avses i andra eller tredje stycket av länsstyrelsen har anta-

gits medföra en betydande miljöpåverkan, skall arbetsplanen ändå ställas ut
enligt första stycket.

18 §

Arbetsplan fastställs av Vägverket efter samråd med länsstyrelsen.

Om Vägverket och länsstyrelsen har olika uppfattning, hänskjuts frågan om
fastställelse av planen till regeringens prövning. Innehållet i miljökonse-
kvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och yttranden skall beaktas då
arbetsplanen fastställs.

I sådana fall då utställelse har underlåtits med stöd av 17 § tredje stycket

behöver fastställelse inte ske.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan är förfallet, om inte inom fem

år från utgången av det år, under vilket beslutet vann laga kraft, vägens
sträckning har blivit i sin helhet tydligt utmärkt på marken och det i arbets-
planen angivna vägbyggnadsarbetet har påbörjats. Om synnerliga skäl före-
ligger, kan regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, vägverket för-
länga tiden, varje gång med högst tre år.

Ett beslut om fastställelse av en arbetsplan eller en förlängning av giltig-

hetstiden skall kungöras. Har samråd enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits
med ansvarig myndighet i annat land skall denna informeras.

26 §

Väg skall hållas i ett för samfärdseln tillfredsställande skick genom

underhåll, reparation och andra åtgärder.

Genom renhållning skall vägområdet hållas i ett sådant skick att olägenhe-

ter för människors hälsa förebyggs eller avhjälps och så att skäliga trevnads-
hänsyn blir tillgodosedda. Detsamma gäller i fråga om mark till en bredd av
25 meter intill parkeringsplats eller rastplats som är väganordning, i den mån
allmänheten har tillträde till marken. Inom områden med detaljplan gäller
detta stycke endast områden för motorväg eller motortrafikled. Ytterligare
krav i fråga om renhållning inom områden där detta stycke gäller får inte
ställas med stöd av miljöbalken.

De åtgärder som behövs för sådana ändamål som anges i första och andra

styckena räknas till drift av väg. Till drift av väg räknas också serviceåtgär-
der och förbättringsåtgärder. Om särskilda skäl föreligger, kan vägverket be-
sluta om inskränkning i skyldigheten att vidta åtgärder för drift av väg. Väg-
verket meddelar därvid de föreskrifter som behövs.

28 §

Behöver för en väganordning, vars utförande ingår i drift av väg, tas i

anspråk mark utöver den som redan hör till vägen, skall upprättas en arbets-
plan, vari anges den mark som behöver tas i anspråk. Bestämmelserna i 13�
20 §§ skall därvid tillämpas. Såvitt angår tillämpningen av 16 § tredje

background image

4

SFS 1998:832

stycket, 17 § tredje stycket och 18 § andra stycket skall arbetsplanen anses
som en sådan plan som avser endast ombyggnad av väg.

32 §

Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den om-

fattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta åtgärder för att fö-
rebygga att områdets skick vållar störningar och olägenheter i framtiden.
Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom vägområdet för väg-
ändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer annat med hänsyn till att fråga
har uppkommit om markens användning som enskild väg.

Vad som inte har förts bort inom ett år efter det att vägen dragits in tillfal-

ler fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om särskilda skäl
föreligger.

35 §

Har i fastställd arbetsplan för vägbyggnadsprojekt mark i närheten av

det i arbetsplanen upptagna vägområdet avsatts för upplag eller liknande än-
damål i samband med byggandet av vägen, skall till väghållaren upplåtas
nyttjanderätt till marken för den tid som angivits i planen.

54 §

Föreskrifter som meddelas med stöd av 43�48 §§ får avse även åtgär-

der för att begränsa eller motverka skada eller olägenhet på människors hälsa
eller omgivningen eller andra åtgärder till skydd för miljön. Om sådana före-
skrifter inte är tillräckliga, kan tillstånd vägras.

63 §

Väghållaren skall ersätta skador till följd av att han har förvärvat rätt

1. att inrätta särskild vinterväg,
2. att nyttja mark i närheten av vägområde för upplag eller liknande ända-

mål i samband med byggande av väg,

3. att anordna tillfällig väg,
4. att intill vägområde sätta upp snöskärm.
Väghållaren skall också ersätta skador till följd av åtgärder som avses i

34 §, 45 § fjärde stycket eller 53 § eller till följd av ett föreläggande som har
meddelats med stöd av 52 §. För skador som har uppstått till följd av åtgär-
der som avses i 53 § utgår ersättning endast om skadorna är avsevärda.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om det har avtalats

eller uppenbarligen förutsatts att ersättning inte skall lämnas.

74 §

7

Länsstyrelsens beslut enligt 37, 45�47 §, 48 § andra stycket, 52, 53 §

eller 64 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Länsstyrelsens beslut enligt 14 a § tredje stycket, 14 b § andra stycket el-

ler 15 § andra stycket får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än som avses i första och

andra styckena får överklagas hos regeringen.

7

Senaste lydelse 1995:1695.

background image

5

SFS 1998:832

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Har före denna lags ikraftträdande täkt upplåtits med stöd av 38 § skall

63 § första stycket 5 fortfarande gälla.

3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om

det i ärendet ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags
ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 24 §
vägkungörelsen (1971:954). Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i mil-
jöbalken skall dock tillämpas omedelbart.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.