SFS 2004:523 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2004:523 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
040523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 a § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 a §

2 För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i

järnvägslagen (2004:519).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

2 Senaste lydelse 2000:1338.

SFS 2004:523

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.