SFS 2004:523 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2004:523 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
040523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 a § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg skall ha följande lydelse.

1 kap.

1 a §

2 För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i

järnvägslagen (2004:519).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

2 Senaste lydelse 2000:1338.

SFS 2004:523

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik