SFS 1998:850 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 1998:850 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
980850.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

i fråga om lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg

dels

att 2 kap. 4 § skall upphöra att gälla,

dels

att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 2, 3, 7 och 8 §§ samt 5 kap. 2 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 8 § samt 2 kap.

1 a, 1 b och 1 c §§, av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om byg-

gande av järnväg skall 2�4 kap., 5 kap. 3 § och 16 kap. 5 § miljöbalken till-
lämpas. Fastställande av järnvägsplan enligt denna lag skall därvid jämstäl-
las med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg skall hänsyn tas till

både enskilda intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård
och kulturmiljö. En estetisk utformning skall eftersträvas.

8 §

När den verksamhet som har bedrivits på järnväg upphör är verksam-

hetsutövaren skyldig att ta bort anläggningar och vidta andra åtgärder för
återställning av berörda områden i den omfattning det behövs för att före-
bygga störningar eller olägenheter i framtiden.

2 kap.

1 §

Den som planerar att bygga en järnväg skall genomföra en förstudie. I

förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas.
Förstudien skall även ange om en järnvägsutredning enligt 1 a § behövs
innan en järnvägsplan upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en järnväg

samråda enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken med berörda länsstyrel-

1

Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279.

2

Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på

miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT nr L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex
385L0337), ändrat genom rådets direktiv 97/11/EG (EGT nr L 73, 14.3.1997, s. 5,
Celex 397L0011).

SFS 1998:850

Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

2

SFS 1998:850

ser, kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har till ända-
mål att ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den all-
mänhet som kan antas bli särskilt berörd.

Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område järnvägsprojektet

huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken be-
sluta om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Beslutet
skall fattas efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestämmelserna
om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 11�12 §§ miljöbalken.

1 a §

En järnvägsutredning skall genomföras när det i förstudien har klar-

lagts att alternativa sträckningar behöver studeras. I järnvägsutredningen
skall redovisas olika utbyggnadsalternativ, som skall jämföras såväl sinse-
mellan som med alternativet att inte genomföra den aktuella järnvägsutbygg-
naden.

En järnvägsutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och

de uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i järnvägsutredningen.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 5�
7 §§, 8 § första stycket och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas.

1 b §

Banverket skall med eget yttrande överlämna frågan om byggande av

järnväg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Det-
samma gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit
sig prövningen av järnvägens tillåtlighet. Regeringens prövning skall ske på
grundval av en upprättad järnvägsutredning enligt 1 a §.

1 c §

Den som avser att bygga en järnväg skall upprätta en järnvägsplan.

En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för anläggande av industrispår
eller hamnspår uteslutande på egen fastighet. En järnvägsplan får upprättas
för avstängning av plankorsning, även när denna åtgärd inte är att betrakta
som byggande av järnväg.

I de delar som planen medför att mark eller särskild rätt till mark kan

komma att tas i anspråk enligt 4 kap. 1 § skall planen utformas så att de för-
delar som kan vinnas med den överväger de olägenheter som planen orsakar
enskilda.

2 §

I järnvägsplanen skall den mark och de särskilda rättigheter anges som

behöver tas i anspråk för järnvägen och för byggandet av järnvägen. Om
mark behöver tas i anspråk med tillfällig nyttjanderätt, skall det av planen
framgå vilken mark som avses och under vilken tid den skall nyttjas. Planen
skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I de fall länsstyrelsen under
förstudien har beslutat att järnvägsprojektet kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen föregås av ett utökat
samråd enligt 6 kap. 5�6 §§ miljöbalken, om inte sådant samråd har skett en-
ligt 1 a §. Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda läns-
styrelser innan den tas in i järnvägsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och

planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 7 § och 10�12 §§ miljöbalken tillämpas.

background image

3

SFS 1998:850

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga

störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen skall anges
särskilt i planen. Till planen skall en genomförandebeskrivning fogas. I be-
skrivningen skall de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genom-
förande av planen redovisas.

3 §

Till järnvägsplanen skall en fastighetsförteckning fogas. I fastighetsför-

teckningen skall, i den mån de berörs av planen, redovisas

1. fastigheter och ägare till dessa,
2. mark- och vattenområden som är samfällda för flera fastigheter samt

ägare till dessa fastigheter,

3. innehavare av annan särskild rätt än bostadsrätt och hyresrätt,
4. gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen (1973:1149) och

samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vat-
tenverksamhet samt ägarna till de fastigheter som deltar i anläggningarna
och samfälligheterna,

5. vägsamfälligheter och vägföreningar.
Om en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av

samfälligheter förvaltar samfällighet, särskild rätt eller gemensamhetsan-
läggning, skall föreningen anges i stället för ägare eller innehavare.

7 §

Banverket skall ställa ut en järnvägsplan för granskning. Därvid gäller

vad som i 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken sägs om att miljökonsekvens-
beskrivning skall kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver dock

ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan på

miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark behöver tas i anspråk eller särskild rättighet be-

höver upphävas eller begränsas och ett sådant ianspråktagande eller upphä-
vande eller en sådan begränsning inte skriftligen medgivits av berörda fastig-
hetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en järnvägsplan som

endast innefattar ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu inte är
färdigställt.

8 §

En järnvägsplan fastställs av Banverket efter samråd med berörda läns-

styrelser. Om Banverket och en länsstyrelse har olika uppfattningar, skall
Banverket hänskjuta frågan om att fastställa planen till regeringens prövning.
Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Banverket hänskjuta frågan till re-
geringens prövning.

Om planen innebär att mark eller särskild rätt kan tas i anspråk enligt

4 kap. 1 §, skall Banverket särskilt pröva om de fördelar som kan vinnas med
planen överväger de olägenheter som denna orsakar enskilda. Av beslutet att
fastställa planen skall framgå om planen ger rätt till sådant ianspråktagande.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och

yttranden skall beaktas då järnvägsplanen fastställs.

background image

4

SFS 1998:850

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Ett beslut om fastställelse av en järnvägsplan skall kungöras. Har samråd

enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med ansvarig myndighet i annat land
skall denna informeras.

5 kap.

2 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Länsstyrelsens beslut enligt 2 kap. 1 § tredje stycket, 1 a § andra stycket eller
2 § första stycket får dock inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Skyldigheten att vidta återställningsåtgärder enligt 1 kap. 8 § gäller

även då järnvägen har tillkommit före denna lags ikraftträdande.

3. Ett ärende skall handläggas och bedömas enligt äldre bestämmelser, om

det i ärendet ingår en miljökonsekvensbeskrivning som vid denna lags
ikraftträdande har överlämnats till länsstyrelsen för godkännande enligt 2
kap. 4 §. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i miljöbalken skall dock
tillämpas omedelbart.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

�&sa Kastman Heuman
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.