SFS 2005:571 Lag om ändring i miljöbalken

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2005:571 Lag om ändring i miljöbalken
050571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om miljöbalken

dels att 12 kap. 1�5 §§ skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 12 kap. 1 § skall utgå,
dels att 4 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 4, 5, 7, 9 och 10 §§, 9 kap. 6 §, 11 kap. 8,

9 och 12 §§, 16 kap. 2 §, 17 kap. 1 och 6 §§, 19 kap. 3 §, 22 kap. 1 §, 24 kap.
3, 5, 7 och 15 §§ samt 26 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken till 12 kap. skall lyda ⬝Jordbruk och annan verksamhet⬝,
dels att det i balken skall införas sex nya paragrafer, 6 kap. 4 a §, 9 kap.

6 a §, 11 kap. 9 a och 9 b §§, 17 kap. 4 a § samt 26 kap. 21 a §, av följande
lydelse.

4 kap.

3 § Inom kustområdena och skärgårdarna i Bohuslän från gränsen mot
Norge till Brofjorden, i Småland och �stergötland från Simpevarp till Arkö-
sund och i �&ngermanland från Storfjärden vid �&ngermanälvens mynning till
Skagsudde samt på �land får anläggningar som avses i 17 kap. 1 § 1 och
4 a § 1�11 inte komma till stånd.

4 § Inom kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp
och från Arkösund till Forsmark, utmed Gotlands kust, på �stergarn och
Storsudret på Gotland samt på Fårö får fritidsbebyggelse komma till stånd
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns sär-
skilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis
sådan som tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritids-
hus i närheten av de stora tätortsregionerna.

Inom områden som avses i första stycket får anläggningar som avses i

17 kap. 1 § 1 samt 4 a § 1�6, 9 och 10 komma till stånd endast på platser där
det redan finns anläggningar som omfattas av bestämmelserna i 17 kap. 1
och 4 a §§.

6 kap.

4 § Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som
kräver tillstånd eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt före-

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

SFS 2005:571

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:571

skrifter som har meddelats med stöd av balken skall samråda med länsstyrel-
sen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda.
Om en verksamhet eller åtgärd till följd av föreskrifter som meddelats med
stöd av 4 a § eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 § andra stycket
skall antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske även med
övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisa-
tioner som kan antas bli berörda.

Samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en

ansökan om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs
enligt 1 § upprättas. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonse-
kvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Före samrådet skall den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åt-

gärden lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens
lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåver-
kan. Uppgifterna skall lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de
enskilda som särskilt berörs.

Vad som sägs i första�tredje styckena gäller också ärenden för vilka en

miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket.

4 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa slags verksamheter
och åtgärder skall antas medföra en betydande miljöpåverkan.

5 § Länsstyrelsen skall under samrådet enligt 4 § verka för att miljökon-
sekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för till-
ståndsprövningen.

Om länsstyrelsen finner att en verksamhet eller åtgärd inte omfattas av

föreskrifter som meddelats med stöd av 4 a §, skall länsstyrelsen under sam-
rådet pröva om verksamheten eller åtgärden ändå skall antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen skall besluta i frågan sedan den som
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden gett tillsynsmyndigheten
och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda möjlighet att yttra sig. Be-
slutet får inte överklagas särskilt.

7 §

2 Miljökonsekvensbeskrivningen skall, i den utsträckning det behövs

med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla
de uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 3 §.

Om verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som meddelats

med stöd av 4 a § eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 § andra
stycket skall antas medföra en betydande miljöpåverkan, skall miljökon-
sekvensbeskrivningen alltid innehålla

1. en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om

lokalisering, utformning och omfattning,

2. en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar

skall undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verk-
samheten eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt
5 kap. överträds,

2 Senaste lydelse 2002:175. �ndringen innebär bl.a. att sista stycket upphävs.

background image

3

SFS 2005:571

3. de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga in-

verkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten
samt andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,

4. en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alter-

nativa utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst
alternativ har valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksam-
heten eller åtgärden inte kommer till stånd, och

5. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�4.
När en miljökonsekvensbeskrivning skall redovisa alternativa utform-

ningar enligt andra stycket 4 får länsstyrelsen, inom ramen för samrådsför-
farandet, ställa krav på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte
skall redovisas.

För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett natur-

område som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen
har upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen.

9 §

3 Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller ett ärende

där det krävs en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd
skall genom ett särskilt beslut eller i samband med avgörandet av målet eller
ärendet ta ställning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i
detta kapitel. Ett sådant ställningstagande får inte överklagas särskilt utan
endast i samband med att avgörandet i målet eller ärendet överklagas.

Vid prövningen av ansökan skall myndigheten beakta innehållet i miljö-

konsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden enligt 4, 6
och 8 §§.

10 §

4 En miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd samt

förfarandet när miljökonsekvensbeskrivningen tas fram skall bekostas av
den som gjort en ansökan som avses i 1 § eller i annat fall är skyldig att upp-
rätta miljökonsekvensbeskrivningen.

9 kap.

6 §

5 Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd

eller innan anmälan har gjorts

1. anlägga eller driva vissa slag av fabriker, andra inrättningar eller annan

miljöfarlig verksamhet,

2. släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde eller grundvatten,
3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen, om detta

kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas, eller

4. bedriva sådan miljöfarlig verksamhet som avses i 1�3, om den ändras

med avseende på tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något an-
nat sätt.

3 Senaste lydelse 2004:606.

4 Senaste lydelse 2004:606.

5 Senaste lydelse 2002:175.

background image

4

SFS 2005:571

�ven om tillståndsplikt enligt första stycket inte har föreskrivits får till-

synsmyndigheten i enskilda fall förelägga en verksamhetsutövare att ansöka
om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller
andra betydande olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Den som bedriver eller avser att bedriva miljöfarlig verksamhet får an-

söka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs
tillstånd.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

6 a § Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt skall behovet av
det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet
och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte läm-
nas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur-
eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord skall behovet

av brukningsbar jordbruksmark beaktas.

Tillstånd till täkt får lämnas endast om det ställs säkerhet för de villkor

som skall gälla för tillståndet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen
befria den sökande från kravet på säkerhet.

11 kap.

8 § Den som vill bedriva en vattenverksamhet som kan skada fisket är
skyldig att utan ersättning vidta och för framtiden underhålla behövliga an-
ordningar för fiskens framkomst eller fiskets bestånd, släppa fram vatten för
ändamålet samt iaktta de villkor eller förelägganden i övrigt som på grund
av verksamheten kan behövas till skydd för fisket i det vatten som berörs av
vattenverksamheten eller i angränsande vattenområde. Om nyttan av en
ifrågasatt anordning eller ett villkor eller ett föreläggande inte skäligen kan
anses motsvara den kostnad som verksamhetsutövaren därigenom skulle för-
orsakas, kan verksamhetsutövaren befrias från en sådan skyldighet.

Vad som i denna paragraf sägs om fisk skall gälla även vattenlevande

blötdjur och vattenlevande kräftdjur.

Bestämmelser om särskilda fiskeavgifter som får bestämmas i stället för

att det meddelas villkor eller förelägganden enligt första stycket finns i
6 kap. 5 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksam-
het.

9 §

6 För vattenverksamhet krävs det tillstånd enligt denna balk, om inte nå-

got annat följer av bestämmelserna i detta kapitel.

Den som vill bedriva vattenverksamhet får ansöka om tillstånd även om

det inte krävs tillstånd för verksamheten.

Oavsett vad som följer av 11�15, 19 och 23 §§, kan det för en viss verk-

samhet eller åtgärd krävas tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.

6 Senaste lydelse 2002:175. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

5

SFS 2005:571

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att det för vissa vattenverk-
samheter i stället för tillstånd skall krävas att verksamheterna har anmälts
innan de påbörjas.

�ven om anmälningsplikt har föreskrivits får tillsynsmyndigheten, enligt

föreskrifter som meddelas av regeringen, i det enskilda fallet förelägga en
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd.

9 b § Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet prövas av miljödom-
stolen. Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas dock av länsstyrel-
sen, om den inte skall prövas av miljödomstolen enligt 7 kap. 19 eller 20 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Anmälan om vattenverksamhet skall, enligt föreskrifter som meddelas av

regeringen, göras till generalläkaren, länsstyrelsen eller kommunen.

En anmälningspliktig vattenverksamhet får påbörjas tidigast åtta veckor

efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer nå-
got annat.

12 § Tillstånd enligt denna balk eller anmälan enligt 9 a § behövs inte, om
det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.

Av 13 § följer att första stycket inte gäller markavvattning eller, i den ut-

sträckning regeringen föreskriver det, andra åtgärder för avvattning av mark.

16 kap.

2 §

7 Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-

skrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Reger-
ingen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter

meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att

enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199)

om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning
av koldioxidutsläpp eller villkor som genom att reglera använd mängd fos-
silt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 § och

bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål skall innehålla finns i
22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett
ärende skall innehålla.

17 kap.

1 § Regeringen skall pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande
slag:

1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen en-

ligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att

7 Senaste lydelse 2004:667.

background image

6

SFS 2005:571

bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställ-
ning av kärnbränsle,

2. motorvägar och motortrafikleder samt andra vägar med minst fyra kör-

fält och en sträckning av minst tio kilometer,

3. järnvägar avsedda för fjärrtrafik och anläggande av nytt spår på en

sträcka av minst fem kilometer för befintliga järnvägar för fjärrtrafik, och

4. allmänna farleder.

4 a § På kommunfullmäktiges begäran skall regeringen förbehålla sig till-
låtlighetsprövningen av en ny verksamhet av något av följande slag, om ett
sådant förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl för att
avstå från prövningen:

1. järn-, stål- och andra metallverk samt ferrolegeringsverk,
2. massafabriker och pappersbruk,
3. fabriker för raffinering av råolja eller för tung petrokemisk produktion,
4. fabriker för framställning av baskemikalier eller gödselmedel,
5. cementfabriker,
6.

förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst

200 megawatt,

7. gruppstationer för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med

en sammanlagd uteffekt av minst tio megawatt,

8. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner normalkubikmeter natur-

gas,

9. anläggningar för behandling av farligt avfall där huvuddelen av det av-

fall som avses bli behandlat kommer från andra inrättningar och där mer än
10 000 ton farligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt återvinns eller
bortskaffas,

10. anläggningar för att utvinna ämnen eller material inom de områden

som anges i 4 kap. 5 §,

11. byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av

olja eller gas inom havsområden samt annan än helt tillfällig ankring eller
förtöjning av sådana plattformar för reparation, ombyggnad eller av någon
annan anledning,

12. vattenkraftverk som är avsedda för en installerad generatoreffekt av

minst 20 megawatt,

13. vattenregleringar varigenom ett vattenmagasin av minst 100 miljoner

kubikmeter under året eller tio miljoner kubikmeter under veckan skall ut-
nyttjas,

14. vattenöverledningar eller andra vattenbortledningar från vattendrag

eller sjöar med en normal oreglerad lågvattenföring av minst tio kubikmeter
i sekunden i bortledningspunkten eller utloppet, om därigenom en sådan
mängd vatten tas i anspråk att vattenföringen understiger fyra femtedelar av
den normala oreglerade lågvattenföringen,

15. grundvattentäkter för tillgodogörande av en större vattenmängd än

10 000 kubikmeter om dygnet, om inte minst nio tiondelar av det uttagna
vattnet återförs till grundvattenmagasinet,

16. andra vattenregleringar, vattenöverledningar och vattenbortledningar

än som har angetts förut, om verksamheten avser någon av sjöarna Vänern,
Vättern, Mälaren, Hjälmaren, Storsjön i Jämtland eller Siljan och företaget
kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag, och

background image

7

SFS 2005:571

17. flygplatser med en banlängd av minst 2 100 meter.

6 §

Regeringen får tillåta en verksamhet som avses i 1 § 1, endast om

kommunfullmäktige har tillstyrkt detta.

Samma förutsättning för regeringens tillåtlighet gäller också i fråga om

verksamheter som avses i 3 § första stycket 1 eller 4 §, om de avser annat än
vattenverksamhet eller trafikanläggningar.

Om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att verksam-

heterna kommer till stånd får regeringen, trots vad som sägs i första och
andra styckena, tillåta

1. verksamheter som sägs i 1 § 1, om det är fråga om mellanlagring eller

slutlig förvaring av kärnämne eller kärnavfall,

2. förbränningsanläggningar som har en tillförd effekt om minst 200

megawatt,

3. gruppstationer för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med

en sammanlagd uteffekt av minst tio megawatt,

4. anläggningar för lagring av minst 50 miljoner normalkubikmeter natur-

gas,

5. anläggningar för behandling av farligt avfall där huvuddelen av det av-

fall som avses bli behandlat kommer från andra inrättningar och där mer än
10 000 ton farligt avfall årligen förbränns eller på annat sätt återvinns eller
bortskaffas.

Tredje stycket gäller dock inte om en annan plats bedöms vara lämpligare

för verksamheten eller om en lämplig plats har anvisats för verksamheten
inom en annan kommun som kan antas godta en placering där.

19 kap.

3 § Vad som sägs i 21 kap. 3 § om handläggningen vid miljödomstol gäl-
ler även för en länsstyrelse som handlägger ett tillståndsärende eller hand-
lägger ett anmälningsärende enligt 11 kap. 9 a § första stycket, om ärendet
annars skulle ha prövats av en kommun.

22 kap.

1 §

8 En ansökan i ett ansökningsmål skall vara skriftlig. Den skall inne-

hålla

1. ritningar och tekniska beskrivningar med uppgifter om förhållandena

på platsen, produktionsmängd eller annan liknande uppgift samt använd-
ningen av råvaror, andra insatsvaror och ämnen liksom energianvändning,

2. uppgifter om utsläppskällor, art och mängd av förutsebara utsläpp samt

förslag till de åtgärder som kan behövas för att förebygga uppkomsten av av-
fall,

3. en miljökonsekvensbeskrivning när det krävs enligt 6 kap. och uppgift

om det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§,

4. förslag till skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått samt de övriga

uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. iakttas,

8 Senaste lydelse 2002:175.

background image

8

SFS 2005:571

5. förslag till övervakning och kontroll av verksamheten,
6. i fråga om tillstånd att anlägga, driva eller ändra en verksamhet, en

säkerhetsrapport i de fall det finns skyldighet att upprätta en sådan enligt la-
gen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av all-
varliga kemikalieolyckor, och

7. en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1�6.
I mål om vattenverksamhet skall ansökan dessutom innehålla
1. uppgift om det finns fastigheter som berörs av vattenverksamheten eller

ej och i förekommande fall namn och adress på ägarna och berörda inne-
havare av särskild rätt till fastigheterna, och

2. uppgifter om de ersättningsbelopp som sökanden erbjuder varje sak-

ägare, om det inte på grund av verksamhetens omfattning bör anstå med
sådana uppgifter.

Ytterligare bestämmelser om vad en ansökan i vissa fall skall innehålla i

mål om vattenverksamhet finns i 7 kap. 4 § lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet.

24 kap.

3 § Tillståndsmyndigheten får helt eller delvis återkalla tillstånd, dispens
eller godkännande som meddelats enligt balken, eller enligt föreskrifter med
stöd av balken, och förbjuda fortsatt verksamhet

1. om den som har sökt tillståndet, dispensen eller godkännandet har vil-

selett tillståndsmyndigheten genom att lämna oriktiga uppgifter eller under-
låta att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet, dispensen, godkännandet
eller villkoren,

2. när tillståndet, dispensen, godkännandet eller villkor som gäller för

verksamheten eller åtgärden inte har följts och avvikelsen inte är av ringa
betydelse,

3. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit någon

olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten eller
åtgärden tilläts,

4. om det till följd av verksamheten eller åtgärden har uppkommit sådana

förhållanden som enligt 2 kap. 9 § innebär att verksamheten inte får be-
drivas,

5. om verksamheten slutligt har upphört,
6. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd,
7. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-

medlemskapet,

8. om underhållet av en vattenanläggning allvarligt har försummats, eller
9. om tillstånd att inverka på vattenförhållandena inte har utnyttjats under

en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas.

Miljödomstolen får om tillståndet avser verksamhet vid en vattenanlägg-

ning eller i fall som avses i första stycket 8 eller 9 återkalla rätten att bibe-
hålla en vattenanläggning.

Tillstånd till täkt får upphävas helt eller delvis när tio år förflutit från det

att tillståndet vann laga kraft.

5 § I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får tillstånds-
myndigheten ompröva tillstånd såvitt avser bestämmelse om tillåten produk-

background image

9

SFS 2005:571

tionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens omfatt-
ning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller med-
dela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, förflutit tio år eller den

kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i Euro-
peiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljö-

kvalitetsnorm överträds,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten

genom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av be-
tydelse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon be-

tydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet, eller
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga.

�ndringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med bestämmelser

om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av verksam-
heten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren har ett sam-
band med ändringen.

�ndringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestämmelserna i första

stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksam-
heten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för
framtiden.

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så in-

gripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

7 §

9 Ansökan om prövning som avses i 3�6 §§ får göras hos miljödomstol

av Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen. Skall frågan prö-
vas av någon annan myndighet än domstol eller av kommun, får den tas upp
utan någon särskild framställning. Frågor om omprövning enligt 5 § andra
och tredje styckena får tas upp utan särskild ansökan.

9 Senaste lydelse 2002:175.

background image

10

SFS 2005:571

En ansökan om sådan prövning som avses i första stycket får även göras

av en kommun i den utsträckning kommunen har övertagit tillsynen med
stöd av 26 kap. 3 § fjärde stycket. Har tillståndet meddelats av länsstyrelsen,
görs ansökan hos länsstyrelsen.

15 §

10

En verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får släppa ut koldioxid enligt vad
som följer av de tillstånd till utsläpp som meddelats med stöd av den lagen
utan hinder av att det med stöd av miljöbalken eller äldre miljölagstiftning
har beslutats villkor om begränsning av koldioxidutsläpp eller villkor som
genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av
koldioxidutsläpp.

26 kap.

9 §

11 En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som

behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra
beslut som har meddelats med stöd av balken skall efterlevas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte

tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om till-

stånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsyns-

myndighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud
som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön
uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden
om begränsning av koldioxidutsläpp eller förelägganden som genom att reg-
lera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidut-
släpp.

21 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att den som har tillstånd till
täkt enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
balken skall lämna uppgift till länsstyrelsen om vem som är exploatör av
täkten.

När uppgift saknas om vem som är exploatör av en täkt för vilken tillstånd

getts, skall vid tillämpningen av denna paragraf eller föreskrifter som med-
delats med stöd av paragrafen tillståndshavaren anses som exploatör av täk-
ten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

10 Senaste lydelse 2004:667.

11 Senaste lydelse 2004:667.

background image

11

SFS 2005:571

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.