SFS 2005:575 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2005:575 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
050575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 22 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 a, 14 b, 15 och 16 §§ väglagen

(1971:948) skall ha följande lydelse.

14 a §

2 Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie. I

förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas.
Förstudien skall även ange om en vägutredning enligt 14 b § behövs innan
en arbetsplan upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en väg sam-

råda enligt 6 kap. 4 § första�tredje styckena miljöbalken med berörda läns-
styrelser, kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har till än-
damål att ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den
allmänhet som kan antas bli särskilt berörd.

Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område vägbyggnadspro-

jektet huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap. 5 § andra stycket miljöbal-
ken besluta om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslutet skall fattas efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestäm-
melser om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och 20 §§ miljö-
balken.

14 b §

3 En vägutredning skall genomföras när det i förstudien har klarlagts

att alternativa vägsträckningar behöver studeras. Vägutredningen skall ut-
göra underlag för val av vägsträckning och trafikteknisk standard. Alterna-
tiva vägsträckningar skall jämföras såväl sinsemellan som med alternativet
att behålla befintlig väg. En förbättring av befintlig väg skall också studeras,
om inte särskilda skäl föranleder annat.

En vägutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de

uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i vägutredningen.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3 §, 4 §
första�tredje styckena, 6 och 7 §§, 8 § första stycket, 10, 19 och 20 §§ miljö-
balken tillämpas.

1 Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312.

2 Senaste lydelse 2004:604.

3 Senaste lydelse 2004:604.

SFS 2005:575

Utkom från trycket
den 5 juli 2005

background image

2

SFS 2005:575

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

15 §

4 För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan.

I arbetsplanen skall anges den mark som behöver tas i anspråk för vägan-

ordningar och för att genomföra vägbyggnadsprojektet. Planen skall inne-
hålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter som i övrigt behövs
för att genomföra projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas
av berörda länsstyrelser innan den tas in i arbetsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och

planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 7, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

16 §

5 Vid utarbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastighets-
ägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Samråd skall alltid ske med de miljövårdsmyndigheter som berörs. I de fall
länsstyrelsen under förstudien har beslutat att vägprojektet kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske enligt 6 kap. 4 § första�
tredje styckena miljöbalken och miljökonsekvensbedömning ske enligt
6 kap. 6 § miljöbalken, om inte samråd skett enligt 14 b §.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områ-
desbestämmelser.

Avser arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt första

stycket efter omständigheterna förenklas med iakttagande av att ägare till en
fastighet, av vilken mark skall tas i anspråk, alltid skall beredas tillfälle att
yttra sig. Detta skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar endast
ändring av planen för ett vägbyggnadsprojekt som ännu inte är färdigställt.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 1998:832.

5 Senaste lydelse 1998:832.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.