SFS 2004:604 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2004:604 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
040604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 14 a och 14 b §§ väglagen

(1971:948)

2 skall ha följande lydelse.

14 a §

3

Den som planerar att bygga en väg skall genomföra en förstudie. I

förstudien skall förutsättningarna för den fortsatta planeringen klarläggas.
Förstudien skall även ange om en vägutredning enligt 14 b § behövs innan
en arbetsplan upprättas.

Vid utarbetandet av förstudien skall den som avser att bygga en väg sam-

råda enligt 6 kap. 4 § första stycket miljöbalken med berörda länsstyrelser,
kommuner och ideella föreningar som enligt sina stadgar har till ändamål att
ta till vara naturskydds- eller miljöskyddsintressen samt med den allmänhet
som kan antas bli särskilt berörd.

Efter samrådet skall den länsstyrelse, inom vars område vägbyggnadspro-

jektet huvudsakligen skall utföras, enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbal-
ken besluta om projektet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Beslutet skall fattas efter samråd med övriga berörda länsstyrelser. Bestäm-
melser om planer och planeringsunderlag finns i 6 kap. 19 och 20 §§ miljö-
balken.

14 b §

4

En vägutredning skall genomföras när det i förstudien har klarlagts

att alternativa vägsträckningar behöver studeras. Vägutredningen skall ut-
göra underlag för val av vägsträckning och trafikteknisk standard. Alterna-
tiva vägsträckningar skall jämföras såväl sinsemellan som med alternativet
att behålla befintlig väg. En förbättring av befintlig väg skall också studeras,
om inte särskilda skäl föranleder annat.

En vägutredning skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de

uppgifter i övrigt som behövs för att kunna utvärdera och välja alternativ.
Miljökonsekvensbeskrivningen skall godkännas av berörda länsstyrelser
innan den tas in i vägutredningen.

När det gäller förfarandet för att upprätta miljökonsekvensbeskrivningen

och kraven på denna samt planer och planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 5�
7 §§, 8 § första stycket, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

1 Prop. 2003/04:116, bet. 2003/04:MJU21, rskr. 2003/04:235.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 1998:832.

4 Senaste lydelse 1998:832.

SFS 2004:604

Utkom från trycket
den 22 juni 2004

background image

2

SFS 2004:604

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 21 juli 2004.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.