SFS 2005:940 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2005:940 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
050940.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 7, 15�17, 20, 28, 30�33, 35, 36,

55, 57, 60, 63, 68 och 70 §§ väglagen (1971:948)

2 skall ha följande lydelse.

3 § Vägområde utgörs av den mark eller det utrymme som har tagits i an-
språk för väganordning.

7 § �r staten väghållare inom ett område med detaljplan där kommunen är
huvudman för allmänna platser, skall kommunen tillhandahålla den mark el-
ler det utrymme som behövs för väg inom området.

15 §

3 Innan en väg byggs, skall en arbetsplan upprättas.

I arbetsplanen skall anges den mark eller det utrymme som behöver tas i

anspråk för väganordningar och för att genomföra vägbyggnadsprojektet.
Planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och de uppgifter som
i övrigt behövs för att genomföra projektet. Miljökonsekvensbeskrivningen
skall godkännas av berörda länsstyrelser innan den tas in i arbetsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och

planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 7, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

16 §

4 Vid utarbetande av en arbetsplan skall samråd i fråga om vägens

sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastighets-
ägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken.
Samråd skall alltid ske med de miljövårdsmyndigheter som berörs. I de fall
länsstyrelsen under förstudien har beslutat att vägprojektet kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske enligt 6 kap. 4 § första�
tredje styckena miljöbalken och miljökonsekvensbedömning ske enligt
6 kap. 6 § miljöbalken, om inte samråd skett enligt 14 b §.

Förfarandet enligt första stycket får efter omständigheterna förenklas i

fråga om en arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områ-
desbestämmelser.

Avser en arbetsplan endast ombyggnad av väg, får förfarandet enligt

första stycket efter omständigheterna förenklas. �garen till en fastighet, som
helt eller delvis skall tas i anspråk, skall dock alltid ges tillfälle att yttra sig.

1 Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50.

2 Lagen omtryckt 1987:459.

3 Senaste lydelse 2005:575.

4 Senaste lydelse 2005:575.

SFS 2005:940

Utkom från trycket
den 9 december 2005

3* SFS 2005:936�951

background image

2

SFS 2005:940

Det som har sagts nu skall även tillämpas på en arbetsplan som innefattar en-
dast en ändring av planen för ett vägbyggnadsprojekt som ännu inte är fär-
digställt.

17 §

5 En arbetsplan skall ställas ut för granskning. Därvid gäller vad som i

6 kap. 8 § första stycket miljöbalken sägs om att miljökonsekvensbeskriv-
ning skall kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten.

En arbetsplan för väg, som är förutsatt i en detaljplan eller i områdesbe-

stämmelser, behöver inte ställas ut.

Inte heller behöver en arbetsplan som avser endast ombyggnad av väg

ställas ut, om

1. mark eller annat utrymme inte behöver tas i anspråk med vägrätt eller

rätt som avses i 35 §, eller

2. sådant ianspråktagande som avses i 1 skriftligen har medgetts av be-

rörda fastighetsägare och innehavare av nyttjanderätt eller servitutsrätt.

Under de förutsättningar som anges i tredje stycket behöver inte heller en

arbetsplan ställas ut om den innefattar endast en ändring av planen för ett
ännu inte färdigställt vägbyggnadsprojekt.

Trots bestämmelserna i andra�fjärde styckena skall en arbetsplan ställas

ut, om länsstyrelsen har antagit att vägen medför en betydande miljöpåver-
kan.

20 § När en väg byggs får endast oväsentlig avvikelse göras från arbetspla-
nen. Om en sådan avvikelse görs i fråga om den mark eller det utrymme som
enligt arbetsplanen skulle tas i anspråk för vägen, skall detta utan dröjsmål
anmärkas i ett tillägg till planen.

28 §

6 Om mark eller annat utrymme, utöver vad som redan hör till vägen,

behöver tas i anspråk för en väganordning, vars utförande ingår i drift av
väg, skall en arbetsplan upprättas. I arbetsplanen skall den mark eller det ut-
rymme som behöver tas i anspråk anges. Bestämmelserna i 13�20 §§ skall
därvid tillämpas. Vid tillämpningen av 16 § tredje stycket, 17 § tredje och
fjärde styckena samt 18 § andra stycket skall arbetsplanen anses som en så-
dan plan som avser endast ombyggnad av väg.

30 § Vägrätt innefattar rätt för väghållaren att nyttja mark eller annat ut-
rymme som behövs för väg, trots den rätt som någon annan kan ha till fastig-
heten. I den mån någon inskränkning inte har gjorts i arbetsplanen eller i ett
beslut om förändring av enskild väg till allmän, ger vägrätt även i övrigt
väghållaren rätt att i fastighetsägarens ställe

1. bestämma över markens eller utrymmets användning under den tid väg-

rätten består, och

2. tillgodogöra sig alster och andra tillgångar som kan utvinnas ur marken

eller utrymmet.

31 § Vägrätt uppkommer genom att väghållaren tar mark eller annat ut-
rymme för väg i anspråk med stöd av en upprättad och, i fall då så behövs,

5 Senaste lydelse 1998:832.

6 Senaste lydelse 1998:832.

background image

3

SFS 2005:940

fastställd arbetsplan. Vägrätt uppkommer även genom att väghållaren över-
tar mark eller annat utrymme med stöd av beslut om enskild vägs förändring
till allmän.

Mark eller annat utrymme skall anses ha tagits i anspråk för väg, när vä-

gens sträckning över fastigheten tydligt har utmärkts på marken och det väg-
arbete som anges i arbetsplanen har påbörjats inom fastigheten.

Om utmärkning enligt andra stycket inte lämpligen kan göras, skall mark

eller annat utrymme anses ha tagits i anspråk när marken eller utrymmet har
angetts i en arbetsplan och det vägarbete som anges i planen har påbörjats
inom fastigheten.

32 §

7 Vägrätt upphör när vägen dras in. Väghållaren är skyldig att i den

omfattning det behövs ställa i ordning vägområdet och vidta åtgärder för att
förebygga att områdets skick vållar störningar och olägenheter i framtiden.
Väghållaren får föra bort vad som har anbringats inom vägområdet för väg-
ändamål, om inte länsstyrelsen bestämmer annat med hänsyn till att fråga
har uppkommit om markens eller utrymmets användning som enskild väg.

Vad som inte har förts bort inom ett år efter det att vägen dragits in tillfal-

ler fastighetens ägare. Länsstyrelsen kan förlänga tiden, om särskilda skäl
föreligger.

33 § I fråga om mark eller annat utrymme till väg, som enligt en detaljplan
där kommunen är huvudman för allmänna platser är avsedd till allmän plats,
tillämpas inte 30�32 §§, sedan marken eller utrymmet har tagits i anspråk av
kommunen för avsett ändamål.

35 §

8 Har det i en fastställd arbetsplan för ett vägbyggnadsprojekt avsatts

mark eller annat utrymme i närheten av det vägområde som upptas i arbets-
planen och är marken eller utrymmet avsett för upplag eller liknande ända-
mål i samband med byggandet av vägen, skall nyttjanderätt till marken eller
utrymmet upplåtas till väghållaren för den tid som har angetts i planen.

36 § Om en väg på grund av pågående arbete eller till följd av jordras eller
översvämning eller av annan orsak inte kan användas utan risk för olycks-
händelse, kan länsstyrelsen på framställning av väghållningsmyndigheten
besluta att nyttjanderätt till mark eller annat utrymme för tillfällig väg skall
upplåtas för den tid en sådan väg behövs till följd av hindret.

55 §

9 Har väghållare fått vägrätt, är fastighetens ägare berättigad att av

väghållaren få intrångsersättning och ersättning för annan skada till följd av
vägens byggande eller användande, om det inte har avtalats eller uppenbarli-
gen förutsatts att ersättning inte skall lämnas. Samma rätt till ersättning har
en innehavare av nyttjanderätt eller annan särskild rätt till fastigheten, om
rätten inte har upplåtits efter det att marken eller utrymmet togs i anspråk.

Vid ersättningens bestämmande gäller 4 kap. expropriationslagen

(1972:719) i tillämpliga delar. 4 kap. 3 § nämnda lag skall härvid tillämpas i

7 Senaste lydelse 1998:832.

8 Senaste lydelse 1998:832.

9 Senaste lydelse 1993:38.

background image

4

SFS 2005:940

fråga om värdeökning som ägt rum under tiden från dagen tio år före det ta-
lan väcktes vid domstol.

På ersättningen skall det betalas ränta enligt 5 § räntelagen (1975:635)

från den dag då marken eller utrymmet togs i anspråk till och med den dag
då betalning skall ske och enligt 6 § räntelagen för tiden därefter.

57 § Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för all-
männa platser, gäller följande. Om mark eller annat utrymme till väg har ta-
gits i anspråk av kommunen som allmän plats, skall väghållaren fullgöra er-
sättnings- och inlösningsskyldighet enligt 55 och 56 §§ som har uppkommit
dessförinnan, trots att vägrätten har upphört enligt 33 §.

60 § För att minska de olägenheter, som genom vägran av tillstånd som
avses i 39 § eller genom föreskrift eller förordnande som har meddelats med
stöd av 39�41 § uppkommer för fastighet som har haft utfart till allmän väg,
får väghållaren själv bygga nödvändig utfartsväg för fastigheten. I sådana
fall får väghållaren, om det behövs för bygget av utfartsvägen, göra gällande
den rätt som tillkommer ägaren av den fastighet, vars behov av utfartsväg
skall tillgodoses,

1. att begära förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) för ian-

språktagande av mark eller annat utrymme som tillhör en annan fastighet,
och

2. att föra talan vid förrättningen.

63 §

10 Väghållaren skall ersätta skador till följd av att han har förvärvat rätt

1. att inrätta särskild vinterväg,
2. att nyttja mark eller annat utrymme i närheten av vägområde för upplag

eller liknande ändamål i samband med byggande av väg,

3. att anordna tillfällig väg,
4. att intill vägområde sätta upp snöskärm.
Väghållaren skall också ersätta skador till följd av åtgärder som avses i

34 §, 45 § fjärde stycket eller 53 § eller till följd av ett föreläggande som har
meddelats med stöd av 52 §. För skador som har uppstått till följd av åtgär-
der som avses i 53 § utgår ersättning endast om skadorna är avsevärda.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller inte om det har avtalats

eller uppenbarligen förutsatts att ersättning inte skall lämnas.

68 § Om en borgenär som avses i 67 § första stycket lider förlust till följd
av att nedsättning inte har skett, är han berättigad att av väghållaren få gott-
görelse för förlusten mot avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma
gäller, om borgenären lider förlust därigenom, att ersättning enligt 55, 58 el-
ler 61 § blivit för lågt beräknad och ersättningen till följd av överenskom-
melse mellan väghållaren och fastighetens ägare eller av annan anledning
inte har prövats av domstol. I fråga om sådan gottgörelse skall 65 § tillämpas
på förhållandet mellan väghållaren och borgenären.

Inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman för allmänna

platser, gäller följande. Om mark eller annat utrymme har tagits i anspråk av
kommunen som allmän plats, skall väghållaren fullgöra skyldighet enligt

10 Senaste lydelse 1998:832.

background image

5

SFS 2005:940

första stycket som har uppkommit dessförinnan, trots att vägrätten har upp-
hört enligt 33 §.

Talan om gottgörelse väcks vid den fastighetsdomstol som anges i 66 §.

70 § Om en kommun enligt 7 § har tillhandahållit staten mark eller annat
utrymme för väg, är kommunen berättigad till ersättning av staten för skä-
liga kostnader efter avdrag för förvaltningskostnad.

Framställning om ersättning görs hos Vägverket. Om en överenskom-

melse inte kan träffas, väcks talan om ersättning vid den fastighetsdomstol
som anges i 66 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.