SFS 2005:944 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2005:944 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;
050944.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 c, 2 och 6�8 §§, 3 kap. 2�

4 §§ samt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 c §

2 Den som avser att bygga en järnväg skall upprätta en järnvägsplan.

En järnvägsplan behöver dock inte upprättas för anläggande av industrispår
eller hamnspår uteslutande på egen fastighet. En järnvägsplan får upprättas
för avstängning av plankorsning, även när denna åtgärd inte är att betrakta
som byggande av järnväg.

I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller särskild

rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 4 kap.
1 § skall planen utformas så att de fördelar som kan vinnas med den övervä-
ger de olägenheter som planen orsakar enskilda.

2 §

3 I järnvägsplanen skall den mark eller det utrymme och de särskilda

rättigheter anges som behöver tas i anspråk för järnvägen och för byggandet
av järnvägen. Om mark eller annat utrymme behöver tas i anspråk med till-
fällig nyttjanderätt, skall det av planen framgå vilken mark eller vilket ut-
rymme som avses och under vilken tid marken eller utrymmet skall nyttjas.
Planen skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. I de fall länsstyrelsen
under förstudien har beslutat att järnvägsprojektet kan antas medföra en be-
tydande miljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen föregås av
samråd enligt 6 kap. 4 § första�tredje styckena och 6 § miljöbalken, om inte
ett sådant samråd har skett enligt 1 a §. Miljökonsekvensbeskrivningen skall
godkännas av berörda länsstyrelser innan den tas in i järnvägsplanen.

När det gäller kraven på miljökonsekvensbeskrivningen samt planer och

planeringsunderlag skall 6 kap. 3, 7, 10, 19 och 20 §§ miljöbalken tillämpas.

De skyddsåtgärder och försiktighetsmått som behövs för att förebygga

störningar och andra olägenheter från trafiken eller anläggningen skall anges
särskilt i planen. Till planen skall en genomförandebeskrivning fogas. I be-

1 Prop. 2004/05:169, bet. 2005/06:BoU2, rskr. 2005/06:50.

2 Senaste lydelse 1998:850.

3 Senaste lydelse 2005:579.

SFS 2005:944

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

2

SFS 2005:944

skrivningen skall de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighets-
rättsliga åtgärder som behövs för ett samordnat och ändamålsenligt genom-
förande av planen redovisas.

6 § Avser en järnvägsplan endast ändring av den plan som gäller för ett
ännu inte färdigställt järnvägsbygge, får ett efter omständigheterna förenklat
samrådsförfarande tillämpas.

�gare till sådan mark eller sådant utrymme som kan komma att tas i an-

språk eller till sådant vattenområde som kan komma att påverkas skall alltid
ges tillfälle att yttra sig. Detsamma gäller innehavare av särskild rätt till så-
dan mark eller sådant utrymme eller vattenområde.

7 §

4 Banverket skall ställa ut en järnvägsplan för granskning. Därvid gäller

vad som i 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken sägs om att miljökonsekvens-
beskrivning skall kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver dock

ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan på

miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark eller utrymme behöver tas i anspråk eller sär-

skild rättighet behöver upphävas eller begränsas och ett sådant ianspråkta-
gande eller upphävande eller en sådan begränsning inte skriftligen medgetts
av berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en järnvägsplan som

endast innefattar ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu inte är
färdigställt.

8 §

5 En järnvägsplan fastställs av Banverket efter samråd med berörda

länsstyrelser. Om Banverket och en länsstyrelse har olika uppfattningar,
skall Banverket hänskjuta frågan om att fastställa planen till regeringens
prövning. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Banverket hänskjuta
frågan till regeringens prövning.

Om planen innebär att mark eller annat utrymme eller särskild rätt kan tas

i anspråk enligt 4 kap. 1 §, skall Banverket särskilt pröva om de fördelar som
kan vinnas med planen överväger de olägenheter som denna orsakar en-
skilda. Av beslutet att fastställa planen skall det framgå om planen ger rätt
till ett sådant ianspråktagande.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och

yttranden skall beaktas då järnvägsplanen fastställs.

Ett beslut om fastställelse av en järnvägsplan skall kungöras. Har samråd

enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med ansvarig myndighet i annat land
skall denna informeras.

3 kap.

2 § På den järnvägsmark som anges i en fastställd järnvägsplan får inte
utan tillstånd av Banverket uppföras byggnader, göras tillbyggnader, utföras

4 Senaste lydelse 1998:850.

5 Senaste lydelse 1998:850.

background image

3

SFS 2005:944

andra anläggningar eller vidtas andra åtgärder som väsentligt kan försvåra
områdets användning för järnvägsändamål. Förbudet gäller från det att be-
slut att fastställa järnvägsplanen meddelas och upphör att gälla om beslut
meddelas att upphäva fastställelsebeslutet eller om planen annars upphör att
gälla.

Förbudet är inte tillämpligt i fråga om åtgärder som lagligen har påbörjats

innan förbudet började gälla.

Om åtgärder vidtagits i strid med första stycket, får Banverket vidta de åt-

gärder som behövs för rättelse. Polismyndigheten skall lämna det biträde
som behövs för att rättelse skall kunna ske.

Vad som sägs i denna paragraf om järnvägsmark gäller även annat ut-

rymme avsett för järnväg.

3 § Om mark i närheten av järnvägsmarken i en fastställd järnvägsplan av-
satts för upplag eller liknande ändamål i samband med byggandet av järnvä-
gen, skall länsstyrelsen på begäran av den som avser att bygga järnvägen be-
sluta att marken får tas i anspråk med nyttjanderätt för den tid som angetts i
planen. I samband med beslutet får länsstyrelsen meddela de villkor som be-
hövs.

Vad som sägs i denna paragraf om mark gäller även annat utrymme.

4 § Om träd eller buskar intill mark eller annat utrymme som skall använ-
das för järnväg medför olägenheter för trafik- eller driftsäkerheten på järnvä-
gen, får länsstyrelsen besluta att de skall avlägsnas eller beskäras genom
järnvägsinnehavarens försorg. I samband med beslutet får länsstyrelsen
meddela de villkor som behövs.

4 kap.

1 § Den som i enlighet med en gällande järnvägsplan skall bygga en järn-
väg som tillgodoser ett allmänt transportbehov får lösa sådan mark eller så-
dant utrymme som enligt planen inte endast tillfälligt skall användas för
järnvägsändamål.

Besväras sådan mark eller sådant utrymme som får lösas enligt första

stycket av särskild rätt, får rättigheten lösas.

2 § Om fastighetsägaren begär det, skall den som i enlighet med en gäl-
lande järnvägsplan skall bygga en sådan järnväg som avses i 1 § lösa sådan
mark eller sådant utrymme som enligt planen inte endast tillfälligt skall an-
vändas för järnvägsändamål.

4 § Den som avser att bygga en järnväg skall ersätta skador till följd av åt-
gärder som avses i 3 kap. 1 § och skador till följd av att mark eller annat ut-
rymme tagits i anspråk enligt 3 kap. 3 §. Järnvägsinnehavaren skall ersätta
skador till följd av åtgärder som avses i 3 kap. 4 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.