SFS 2000:1338 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2000:1338 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
001338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att det i lagen (1995:1649) om byg-

gande av järnväg skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i

lagen (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101.

2

Jfr rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6,
Celex 31996L0048).

SFS 2000:1338

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.