SFS 2000:1338 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2000:1338 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
001338.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att det i lagen (1995:1649) om byg-

gande av järnväg skall införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

För vissa frågor om järnvägssystem finns särskilda bestämmelser i

lagen (2000:1336) om järnvägssystem för höghastighetståg.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:29, bet. 2000/01:TU7, rskr. 2000/01:101.

2

Jfr rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det

transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6,
Celex 31996L0048).

SFS 2000:1338

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik