SFS 2010:93 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:93 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
100093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1995:1649) om byg-

gande av järnväg

2

dels att i 5 kap. 1, 1 a och 3 §§ ordet ⬝Banverket⬝ i olika böjningsformer

ska bytas ut mot ⬝Trafikverket⬝ i motsvarande form,

dels att 2 kap. 1 b, 7, 8 och 13 §§ och 3 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 b §

3

Trafikverket ska med eget yttrande överlämna frågan om byggande

av järnväg till regeringen för prövning enligt 17 kap. 1 § miljöbalken. Det-
samma gäller om regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken har förbehållit
sig prövningen av järnvägens tillåtlighet. Regeringens prövning ska ske på
grundval av en upprättad järnvägsutredning enligt 1 a §.

7 §

4

Trafikverket ska ställa ut en järnvägsplan för granskning. Därvid gäl-

ler vad som i 6 kap. 8 § första stycket miljöbalken sägs om att miljökon-
sekvensbeskrivning ska kungöras och hållas tillgänglig för allmänheten.

En järnvägsplan som enbart avser ombyggnad av järnväg behöver dock

ställas ut endast

1. om ombyggnaden bedöms komma att medföra betydande påverkan på

miljön, hälsan eller hushållningen med naturresurser, eller

2. om någon annans mark eller utrymme behöver tas i anspråk eller sär-

skild rättighet behöver upphävas eller begränsas och ett sådant ianspråkta-
gande eller upphävande eller en sådan begränsning inte skriftligen medgetts
av berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt.

Vad som sägs i andra stycket gäller också i fråga om en järnvägsplan som

endast innefattar ändring av planen för ett järnvägsbygge som ännu inte är
färdigställt.

1 Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183.

2 Senaste lydelse av
5 kap. 1 a § 2005:185
5 kap. 3 § 1997:742.

3 Senaste lydelse 1998:850.

4 Senaste lydelse 2005:944.

SFS 2010:93

Utkom från trycket
den 9 mars 2010

background image

2

SFS 2010:93

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8 §

5

En järnvägsplan fastställs av Trafikverket efter samråd med berörda

länsstyrelser. Om Trafikverket och en länsstyrelse har olika uppfattningar,
ska Trafikverket hänskjuta frågan om att fastställa planen till regeringens
prövning. Om det i annat fall finns särskilda skäl, får Trafikverket hänskjuta
frågan till regeringens prövning.

Om planen innebär att mark eller annat utrymme eller särskild rätt kan tas

i anspråk enligt 4 kap. 1 §, ska Trafikverket särskilt pröva om de fördelar
som kan vinnas med planen överväger de olägenheter som denna orsakar en-
skilda. Av beslutet att fastställa planen ska det framgå om planen ger rätt till
ett sådant ianspråktagande.

Innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen samt resultatet av samråd och

yttranden ska beaktas då järnvägsplanen fastställs.

Ett beslut om fastställelse av en järnvägsplan ska kungöras. Har samråd

enligt 6 kap. 6 § miljöbalken hållits med ansvarig myndighet i annat land ska
denna informeras.

13 §

Ett beslut att fastställa en järnvägsplan ska upphävas, helt eller delvis,

om förhållandena efter beslutet har ändrats så att förutsättningarna för att
fastställa planen inte längre föreligger. Har beslutet meddelats av regeringen
ska regeringen upphäva det. I annat fall ska Trafikverket upphäva beslutet.
Trafikverket får dock hänskjuta frågan om upphävande av beslutet till rege-
ringens prövning.

3 kap.

2 §

6

På den järnvägsmark som anges i en fastställd järnvägsplan får inte

utan tillstånd av Trafikverket uppföras byggnader, göras tillbyggnader, utfö-
ras andra anläggningar eller vidtas andra åtgärder som väsentligt kan försvå-
ra områdets användning för järnvägsändamål. Förbudet gäller från det att be-
slut att fastställa järnvägsplanen meddelas och upphör att gälla om beslut
meddelas att upphäva fastställelsebeslutet eller om planen annars upphör att
gälla.

Förbudet är inte tillämpligt i fråga om åtgärder som lagligen har påbörjats

innan förbudet började gälla.

Om åtgärder vidtagits i strid med första stycket, får Trafikverket vidta de

åtgärder som behövs för rättelse. Polismyndigheten ska lämna det biträde
som behövs för att rättelse ska kunna ske.

Vad som sägs i denna paragraf om järnvägsmark gäller även annat ut-

rymme avsett för järnväg.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2005:944.

6 Senaste lydelse 2005:944.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.