SFS 2010:829 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:829 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
100829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

I mål om inlösen och ersättning ska expropriationslagen (1972:719)

tillämpas, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Om
en talan i ett mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar
särskild rätt till en fastighet ogillas, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 6 §
plan- och bygglagen (1987:10) i fråga om rättegångskostnaderna.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning enligt
a) 4 kap. 1 och 2 §§, om talan om inlösen har väckts före ikraftträdandet,

och

b) 4 kap. 3 och 4 §§, om beslutet enligt 3 kap. 1, 2, 3 eller 4 § har med-

delats före ikraftträdandet.

3. I de fall som avses i 2 ska hänvisningarna till expropriationslagen

(1972:719) avse den lagens lydelse vid utgången av juli 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

SFS 2010:829

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.