SFS 2010:884 Lag om ändring i väglagen (1971:948)

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:884 Lag om ändring i väglagen (1971:948)
100884.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 a och 75 a §§ väglagen

(1971:948) ska ha följande lydelse.

3 a §

2

Vid prövning av ärenden enligt denna lag ska 2�4 kap. och 5 kap.

3 § miljöbalken tillämpas. Upprättande av arbetsplan enligt denna lag ska då
jämställas med meddelande av tillstånd enligt miljöbalken.

75 a §

3

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en arbetsplan för

väg får överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person
som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:832.

3 Senaste lydelse 2010:92.

SFS 2010:884

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.