SFS 2010:892 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:892 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
100892.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 5 kap. 1 a § lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

2

Vid planläggning av järnväg och vid prövning av ärenden om bygg-

ande av järnväg ska 2�4 kap. och 5 kap. 3 § miljöbalken tillämpas. Faststäl-
lande av järnvägsplan enligt denna lag ska då jämställas med meddelande av
tillstånd enligt miljöbalken.

Vid planläggning, byggande och underhåll av järnväg ska hänsyn tas till

både enskilda intressen och allmänna intressen såsom miljöskydd, naturvård
och kulturmiljö. En estetisk utformning ska eftersträvas.

5 kap.

1 a §

3

Trafikverkets beslut i fråga om fastställelse av en järnvägsplan får

överklagas av en sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses
i 16 kap. 13 § miljöbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353.

2 Senaste lydelse 1998:850.

3 Senaste lydelse 2010:93.

SFS 2010:892

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.