SFS 2010:915 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:915 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
100915.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 1 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 5 § och 5 kap. 3 § lagen

(1995:1649) om byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

4 kap.

5 §

2

I mål om inlösen och ersättning ska expropriationslagen (1972:719) till-

lämpas, i den mån avvikande bestämmelser inte meddelas i denna lag. Om
en talan i ett mål som väckts av en fastighetsägare eller den som innehar
särskild rätt till en fastighet ogillas, tillämpas bestämmelserna i 15 kap. 8 §
plan- och bygglagen (2010:900) i fråga om rättegångskostnaderna.

5 kap.

3 §

3

Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kom-

muner, trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv
persontrafik och regionplaneorgan enligt 7

kap. plan- och bygglagen

(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:170, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366.

2 Senaste lydelse 2010:829.

3 Senaste lydelse 2010:93.

SFS 2010:915

Utkom från trycket
den 13 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.