SFS 2010:1066 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1995:1649) om byggande av järnväg / SFS 2010:1066 Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg
101066.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av
järnväg;

utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (1995:1649) om

byggande av järnväg ska ha följande lydelse.

5 kap.

3 §

2

Trafikverket och kommuner får överklaga länsstyrelsens beslut. Kom-

muner, regionala kollektivtrafikmyndigheter enligt lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik och regionplaneorgan enligt 7 kap. plan- och bygglagen
(2010:900) får överklaga Trafikverkets beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.

2 Senaste lydelse 2010:93.

SFS 2010:1066

Utkom från trycket
den 27 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.