SFS 2012:216 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon / SFS 2012:216 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
120216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 26 april 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon ska ha följande lydelse.

6 §

2

Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

1. försvarsmakten,
2. polisväsendet,
3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att

användas för räddningstjänst, och

4. väghållningen.
En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre

kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som

skillnaden mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller
äldre och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009
om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets
direktiv 96/26/EG

3 eller yrkestrafiklagen (2012:210).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om

kombinationen är undantagen från avgiftsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.

2 Senaste lydelse 2006:474.

3 EUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071).

SFS 2012:216

Utkom från trycket
den 9 maj 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.