SFS 2006:474 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon / SFS 2006:474 Lag om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
060474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1137) om vägavgift för
vissa tunga fordon;

utfärdad den 24 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a och 6 §§ lagen (1997:1137) om

vägavgift för vissa tunga fordon skall ha följande lydelse.

2 a §

2 Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som anger ett

fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas, tillverkningsår. Om båda
uppgifterna saknas i registret avses med fordonsår det år under vilket fordo-
net första gången togs i bruk.

6 §

3 Avgiftsplikt gäller inte för fordon som tillhör

1. försvarsmakten,
2. polisväsendet,
3. staten, en kommun eller någon annan och fordonet är avsett att använ-

das för räddningstjänst, och

4. väghållningen.
En förutsättning för undantag enligt första stycket är att fordonet bär yttre

kännetecken som visar att fordonet tillhör någon av de angivna kategorierna.

Avgiftsplikt gäller inte heller för fordon vars ålder, beräknad som skillna-

den mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år eller äldre
och som inte används i yrkesmässig trafik som avses i yrkestrafiklagen
(1998:490).

För fordonskombinationer är det motorfordonet som är avgörande för om

kombinationen är undantagen från avgiftsplikt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:167, bet. 2005/06:SkU27, rskr. 2005/06:290.

2 Senaste lydelse 2006:236.

3 Senaste lydelse 2006:236.

SFS 2006:474

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.