SFS 1997:620 Lag om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar / SFS 1997:620 Lag om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
SFS 1997_620 Lag om upphävande av lagen (1939_608) om enskilda vägar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:620
Utkom från trycket
den 8 juli 1997

1183

1

Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202.

Lag
om upphävande av lagen (1939:608) om
enskilda vägar;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Lagen (1939:608) om enskilda vägar skall, med de begränsningar som

följer av denna lag, upphöra att gälla vid utgången av år 1997.

2 § Vägar och andra anläggningar som omfattas av en samfällighets väg-
hållning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre
bestämmelser skall anses utgöra en gemensamhetsanläggning bildad vid för-

rättning enligt anläggningslagen (1973:1149). Som deltagande fastigheter

skall anses de fastigheter som ingick i samfälligheten vid utgången av år

1997.

I fråga om samfälligheter som avses i första stycket skall dock bestämmel-

serna om beräkning av andelstal i lagen om enskilda vägar gälla till dess nya
grunder för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningen har
fastställts enligt anläggningslagen. Sådana nya grunder skall fastställas med

verkan senast från och med den 1 januari 2003.

3 § Om ett ärende som avser bildande av vägförening har anhängiggjorts
hos länsstyrelsen före utgången av år 1997 men förrättningsman då inte har
förordnats, skall länsstyrelsen överlämna ärendet till lantmäterimyndigheten
för fortsatt handläggning enligt anläggningslagen (1973:1149).

Om förrättningsman i ett ärende som anges i första stycket har förordnats

background image

1184

SFS 1997:620

före utgången av år 1997 men en vägförening då inte har bildats, skall den
vidare handläggningen av ärendet ske med tillämpning av bestämmelserna i
lagen (1939:608) om enskilda vägar.

4 § Om ett ärende som avser förnyad prövning enligt 85 § lagen
(1939:608) om enskilda vägar har anhängiggjorts hos länsstyrelsen före ut-
gången av år 1997 men förrättningsman då inte har förordnats, skall länssty-
relsen överlämna ärendet till lantmäterimyndigheten för fortsatt handlägg-
ning enligt anläggningslagen (1973:1149).

Om förrättningsman i ett ärende som anges i första stycket har förordnats

före utgången av år 1997 men ärendet då inte har slutförts, skall den vidare
handläggningen av ärendet ske med tillämpning av bestämmelserna i lagen
om enskilda vägar.

5 § Har en vägförening bildats före utgången av år 1997 men har sådana
frågor om ersättning som avses i 75 § lagen (1939:608) om enskilda vägar
då inte blivit slutligt avgjorda, skall ersättningsfrågorna avgöras med till-
lämpning av bestämmelserna i lagen om enskilda vägar. Detsamma gäller i
fall då en vägförening i enlighet med 3 § andra stycket bildats efter utgången
av år 1997.

6 § Om det i utlåtande enligt 80 § lagen (1939:608) om enskilda vägar har
bestämts att en väg skall anläggas eller övertas till väghållning men detta
inte har skett senast vid utgången av år 2002, förfaller utlåtandet i den delen.

7 § Har en fastighet före utgången av år 1997 fått rätt att använda väg en-
ligt 77 § lagen (1939:608) om enskilda vägar, skall det i fortsättningen anses
föreligga en upplåtelse enligt 49 § första stycket anläggningslagen
(1973:1149).

8 § Förordnande som har meddelats enligt 100 § lagen (1939:608) om en-
skilda vägar skall efter utgången av år 1997 anses som ett förordnande med
motsvarande innehåll enligt 56 § anläggningslagen (1973:1149).

9 § En vägsamfällighet eller vägförening som har bildats enligt lagen
(1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser och
som kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter skall efter utgången
av år 1997 anses som en samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om
förvaltning av samfälligheter. Stadgar som har fastställts för samfälligheten
eller föreningen får fortfarande tillämpas i den mån de inte strider mot lagen
om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten eller föreningen får behålla
den firma den har vid utgången av år 1997.

I fråga om vägsamfällighet som har bildats enligt äldre bestämmelser och

som inte kan förvärva rättigheter eller ikläda sig skyldigheter gäller efter ut-
gången av år 1997 bestämmelserna om delägarförvaltning i lagen om för-
valtning av samfälligheter.

10 § Styrelseledamot i vägförening som har utsetts av länsstyrelsen enligt
88 § femte stycket lagen (1939:608) om enskilda vägar kvarstår i styrelsen

till dess första ordinarie föreningssammanträde hålls efter utgången av år

1997.

background image

1185

SFS 1997:620

På regeringens vägnar

INES UUSMANN

Lennart Renbjer
(Kommunikationsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.