SFS 2002:1126 Lag om ändring i lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar / SFS 2002:1126 Lag om ändring i lagen (1997:620) om upphävande av lagen (1939:608) om enskilda vägar
021126.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:620) om upphävande av
lagen (1939:608) om enskilda vägar;

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1997:620) om upphä-

vande av lagen (1939:608) om enskilda vägar skall ha följande lydelse.

2 §

Vägar och andra anläggningar som omfattas av en samfällighets väg-

hållning enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre
bestämmelser skall anses utgöra en gemensamhetsanläggning bildad vid för-
rättning enligt anläggningslagen (1973:1149). Som deltagande fastigheter
skall anses de fastigheter som ingick i samfälligheten vid utgången av år
1997.

I fråga om samfälligheter som avses i första stycket skall dock bestäm-

melserna om beräkning av andelstal i lagen om enskilda vägar gälla till dess
nya grunder för fördelning av kostnaderna för gemensamhetsanläggningen
har fastställts enligt anläggningslagen. Om andelstalen grundas på taxerings-
värden skall nya andelstal fastställas enligt anläggningslagen med verkan se-
nast från och med den 1 januari 2005.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:TU1, rskr. 2002/03:69.

SFS 2002:1126

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.