SFS 2010:1067 Lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:735) om riksfärdtjänst / SFS 2010:1067 Lag om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst
101067.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:735) om riksfärdtjänst;

utfärdad den 15 juli 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:735) om riks-

färdtjänst

dels att 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 2�4 §§ och 13 § ska ha följande lydelse.

2 §

Med dem som ansvarar för kollektivtrafik i länet och regional kollek-

tivtrafikmyndighet avses i denna lag detsamma som i lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik.

3 §

Kommunens uppgifter enligt denna lag fullgörs av den eller de nämn-

der som kommunfullmäktige bestämmer.

Kommunen får, efter överenskommelse med landstinget, om det hör till

dem som ansvarar för kollektivtrafiken i länet, överlåta sina uppgifter enligt
denna lag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

4 §

2

Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till

det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd

eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet (tillståndsgivaren).

13 §

Tillståndsgivarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2009/10:200, bet. 2009/10:TU21, rskr. 2009/10:379.

2 Senaste lydelse 2006:1115.

SFS 2010:1067

Utkom från trycket
den 27 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.