SFS 2002:37 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:736) om färdtjänst / SFS 2002:37 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
020037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst;

utfärdad den 7 februari 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1997:736) om färdtjänst

skall ha följande lydelse.

2 §

Med länstrafikansvariga och trafikhuvudman avses i denna lag det-

samma som i lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr. 2001/02:138.

SFS 2002:37

Utkom från trycket
den 19 februari 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.