SFS 2006:1114 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1997:736) om färdtjänst / SFS 2006:1114 Lag om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst
061114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:736) om färdtjänst;

utfärdad den 7 september 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 6, 7, 9 och 11 §§ lagen

(1997:736) om färdtjänst skall ha följande lydelse.

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färd-
tjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda
skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina
kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner.

6 §

2 Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det.

Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd,

eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits till trafikhuvud-
mannen i länet, av trafikhuvudmannen (tillståndsgivaren).

7 § Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på grund av funk-
tionshinder, som inte endast är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att för-
flytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.

Om sökanden är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn

i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Tillståndet omfattar inte transporter som av någon annan anledning be-

kostas av det allmänna.

9 § Tillstånd till färdtjänst meddelas för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd får i skälig omfattning förenas med föreskrifter om
1. vilket färdsätt som får användas,
2. inom vilket område resor får göras, och
3. hur många resor tillståndet omfattar.
Sådana resor som kan anses vara väsentliga för tillståndshavaren får be-

gränsas till antalet endast om det finns synnerliga skäl.

Om det finns särskilda skäl, får tillståndet även i övrigt förenas med vill-

kor.

11 § �r en kommun tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna av
kommunen.

1 Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5, rskr. 2005/06:308.

2 �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2006:1114

Utkom från trycket
den 19 september 2006

background image

2

SFS 2006:1114

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

�r en trafikhuvudman tillståndsgivare, bestäms grunderna för avgifterna

av

1. kommunerna och landstinget i länet, om de är länstrafikansvariga, eller
2. enbart kommunerna i länet, om de är länstrafikansvariga och om över-

enskommelse om detta har träffats med landstinget, om det hör till de läns-
trafikansvariga.

De kommuner som inte har överlåtit sina uppgifter enligt denna lag till

trafikhuvudmannen får dock inte delta i beslutet. Kan enighet inte uppnås
om grunderna för avgifterna, skall dessa bestämmas av regeringen.

Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens

självkostnader.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik