SFS 2008:328 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken / SFS 2008:328 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
080328.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:216) om
ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i
trafiken;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:216) om

ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken ska ha följande ly-
delse.

4 §

En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av

1. en polisman, eller
2. en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen, om misstanken

gäller brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen som ska genomföra

en ögonundersökning har samma befogenhet som en polisman har enligt
22 § polislagen (1984:387) att stoppa ett fordon.

Undersökningen ska göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks

för allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat,
ska undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt
rum. Om den undersökte begär det ska det föras ett protokoll vid undersök-
ningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd.

5 §

Blodprov får tas på den som är skyldig att genomgå en ögonundersök-

ning även om det inte finns förutsättningar för det enligt 28 kap. 12 § rätte-
gångsbalken, om han eller hon

1. vägrar att medverka till ögonundersökning, eller
2. inte kan genomgå sådan undersökning på grund av att han eller hon va-

rit inblandad i en trafikolycka.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:53, bet. 2007/08:JuU26, rskr. 2007/08:188.

SFS 2008:328

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.