SFS 1999:216 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken / SFS 1999:216 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken
990216.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott
i trafiken;

utfärdad den 15 april 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Denna lag avser undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i

syfte att ta reda på om personen är påverkad av något annat medel än alko-
hol.

2 §

En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motor-

drivet fordon samt på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tun-
nelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till
brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) eller till något annat brott på vilket
fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet av for-
donet.

Undersökningen enligt första stycket får genomföras endast om den kan

ha betydelse för utredningen om brottet.

3 §

En ögonundersökning enligt denna lag får endast omfatta yttre iaktta-

gelser av ögonens utseende och funktion. Som hjälpmedel vid undersök-
ningen får pupillometer, penna eller annat liknande föremål samt mindre
ljuskälla användas.

4 §

En ögonundersökning enligt denna lag genomförs av en polisman. Un-

dersökningen skall göras på ett sätt som inte utsätter den som undersöks för
allmän uppmärksamhet. Om särskilda skäl inte föranleder något annat, skall
undersökningen genomföras i ett täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum.
Om den undersökte begär det skall det föras ett protokoll vid undersök-
ningen och utfärdas ett bevis om utförd åtgärd.

5 §

Vägrar den som skall genomgå en ögonundersökning att medverka till

detta får blodprov tas även om det inte finns förutsättningar för det enligt
28 kap. 12 § rättegångsbalken.

6 §

För ögonundersökning som avses i denna lag skall 28 kap. 13 § rätte-

gångsbalken inte gälla.

1

Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166.

SFS 1999:216

Utkom från trycket
den 4 maj 1999

background image

2

SFS 1999:216

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LAILA FREIVALDS
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.