SFS 2004:525 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

040525.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:216) om
ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i
trafiken;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:216) om ögon-

undersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken skall ha följande ly-
delse.

2 § En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett motor-
drivet fordon samt på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg, tun-
nelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig till
brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 § la-
gen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järn-
vägslagen (2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa
och som har begåtts i samband med framförandet av fordonet.

Undersökningen enligt första stycket får genomföras endast om den kan

ha betydelse för utredningen om brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258.

SFS 2004:525

Utkom från trycket
den 16 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.