SFS 2022:375 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

SFS2022-375.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid

misstanke om vissa brott i trafiken

Utfärdad den 28 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:216) om ögon-
undersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken ska ha följande lydelse.

2 §2 En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett
motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet fordon på järnväg,
tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig
till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
7 kap. 2 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), 8 kap. 2 eller 4 §
lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem eller till något annat brott på
vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet
av fordonet.

En ögonundersökning får även göras på den som manövrerar ett luftfartyg

eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig
betydelse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 §
luftfartslagen (2010:500), om det kan misstänkas att personen gjort sig
skyldig till brott som avses i 13 kap. 2 § luftfartslagen eller till något annat
brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med
manövrerandet, fullgörandet av uppgiften eller utövandet av tjänsten.

Undersökningen enligt första eller andra stycket får genomföras endast

om den kan ha betydelse för utredningen om brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229.
2 Senaste lydelse 2010:518.

SFS

2022:375

Publicerad
den

10 maj 2022

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.