SFS 2010:518 Lag om ändring i lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken

100518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:216) om
ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i
trafiken;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:216) om ögon-

undersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken ska ha följande lydelse.

2 §

2

En ögonundersökning enligt denna lag får göras på förare av ett

motordrivet fordon samt på förare av ett maskindrivet spårfordon på järnväg,
tunnelbana eller spårväg om det kan misstänkas att föraren gjort sig skyldig
till brott som avses i 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 30 §
lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 10 kap. 2 § järn-
vägslagen (2004:519) eller till något annat brott på vilket fängelse kan följa
och som har begåtts i samband med framförandet av fordonet.

En ögonundersökning får även göras på den som manövrerar ett luftfartyg

eller i övrigt ombord på ett luftfartyg fullgör en uppgift av väsentlig bety-
delse för flygsäkerheten eller som utövar tjänst som avses i 6 kap. 20 § luft-
fartslagen (2010:500), om det kan misstänkas att personen gjort sig skyldig
till brott som avses i 13 kap. 2 § luftfartslagen eller till något annat brott på
vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med manövrerandet,
fullgörandet av uppgiften eller utövandet av tjänsten.

Undersökningen enligt första eller andra stycket får genomföras endast

om den kan ha betydelse för utredningen om brottet.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Corell
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.

2 Senaste lydelse 2004:525.

SFS 2010:518

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.