SFS 2014:1504 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

141504.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:445) om export-

butiker

dels att 1 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 4–7 §§, av följande

lydelse.

1 §

2

I denna lag finns bestämmelser om exportbutiker på flygplatser.

3 §

3

Exportbutik får inrättas på en flygplats där flygtrafik bedrivs till en

eller flera platser utanför EU:s skatteområde.

Skatteverket meddelar efter ansökan flygplatshållare tillstånd att inrätta

exportbutik på flygplats.

Ett sådant tillstånd ska beviljas för en viss tid.

4 §

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare

som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestäm-

melse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje
enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och
3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och

konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av andra stycket förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

1 Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2 Senaste lydelse 2011:291.

3 Senaste lydelse 2011:291.

SFS 2014:1504

Utkom från trycket
den 19 december 2014

background image

2

SFS 2014:1504

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som

överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

5 §

Om tobaksvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i export-

butiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i export-

butiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

6 §

Skatteverket får återkalla ett tillstånd enligt 3 §, om

1. tillståndshavaren inte längre är flygplatshållare,
2. det inte längre bedrivs trafik till någon plats utanför EU:s skatteområde,

eller

3. tillståndshavaren begär det.
Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat anges i beslutet.

7 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för ansökningar som har getts in till rege-

ringen före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.