SFS 1999:445 Lag om exportbutiker

990445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om exportbutiker;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik

på flygplats.

I en exportbutik får obeskattade gemenskapsvaror, med de begränsningar

som anges i 3 §, säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför
EG:s skatteområde. Annan försäljning får inte ske i en exportbutik.

Verksamheten i en exportbutik skall bedrivas av en godkänd upplagsha-

vare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt och lagen (1994:1564) om al-
koholskatt. Exportbutiken skall vara ett godkänt skatteupplag enligt dessa la-
gar.

2 §

I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

gemenskapsvaror:

varor som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG)

nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för ge-
menskapen

2

,

EG:s skatteområde:

det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga.

3 §

Försäljningen får endast avse följande varor och i angivna fall följan-

de kvantiteter av dessa varor till varje resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rökto-

bak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och
3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och

konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

1

Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 392R2913).

SFS 1999:445

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:445

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Vid tillämpning av första stycket förstås med

spritdryck:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin:

annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl:

öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill:

cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LENA-HJELM WALLÉN

LARS-ERIK LÖVDÉN
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.