SFS 2021:429 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

SFS2021-429.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Utfärdad den 27 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1999:445) om
exportbutiker ska ha följande lydelse.

4 §2 I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare
som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestäm-

melse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje
enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa
tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och
3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och konfektyr-

varor, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,
övrig tobak: övrig tobak enligt 35 a § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

5 §3 Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en export-
butik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd upplags-
havare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Om snus, tuggtobak eller
övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken
bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt samma lag.

1 Prop. 2020/21:112, bet. 2020/21:SkU26, rskr. 2020/21:295.
2 Senaste lydelse 2018:698.
3 Senaste lydelse 2018:698.

SFS

2021:429

Publicerad
den

29 maj 2021

background image

SFS

2021:429

2

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i export-

butiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1564) om
alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.
Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik,

ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt
lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.