SFS 2000:490 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

000490.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1999:445) om

exportbutiker skall ha följande lydelse.

1 §

Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik

på flygplats.

I en exportbutik får obeskattade gemenskapsvaror, med de begränsningar

som anges i 3 §, säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför
EG:s skatteområde.

Om alkohol- och tobaksvaror skall säljas i en exportbutik skall verksam-

heten bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om
tobaksskatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Exportbutiken skall i
sådana fall vara ett godkänt skatteupplag enligt dessa lagar.

3 §

Försäljning av obeskattade gemenskapsvaror till flygpassagerare som

reser till en plats utanför EG:s skatteområde får endast avse följande varor
och i angivna fall följande kvantiteter av dessa varor till varje resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rökto-

bak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och
3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och

konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av första stycket förstås med

spritdryck:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin:

alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin:

annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl:

öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

cigarill:

cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

SFS 2000:490

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:490

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.