SFS 2022:168 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

SFS2022-168.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:445) om
exportbutiker

dels att 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse.

4 §2 I en exportbutik får obeskattade unionsvaror säljas till flygpassagerare
som reser till en plats utanför EU:s skatteområde.

Försäljning av varor enligt första stycket får endast avse i denna bestäm-

melse angivna varor och i särskilt angivna fall följande kvantiteter till varje
enskild resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rök-

tobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa
tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin, två liter vin, två liter starköl,

och

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat, choklad- och

konfektyrvaror, nikotinprodukter och andra tobaksvaror än sådana som
anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av denna lag förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volym-

procent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck,
övrig tobak: övrig tobak enligt 2 kap. 10 § lagen (2022:155) om tobaks-

skatt,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse 2021:429.

SFS

2022:168

Publicerad
den

11 mars 2022

background image

SFS

2022:168

2

5 §3 Om cigaretter, cigarrer, cigariller eller röktobak ska säljas i en
exportbutik, ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd
upplagshavare enligt lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Om alkoholvaror ska säljas i en exportbutik, ska verksamheten i export-

butiken bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (2022:156) om
alkoholskatt.

Exportbutiken ska då vara ett godkänt skatteupplag enligt respektive lag.

5 a § Om snus, tuggtobak eller övrig tobak ska säljas i en exportbutik, ska
verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt
lagen (2022:155) om tobaksskatt.

Om nikotinprodukter enligt 4 § fjärde stycket ska säljas i en exportbutik,

ska verksamheten i exportbutiken bedrivas av en godkänd lagerhållare enligt
lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2021:429.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.