SFS 2011:291 Lag om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

110291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:445) om exportbutiker;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1999:445) om

exportbutiker ska ha följande lydelse.

1 §

2

Regeringen får bevilja flygplatshållare tillstånd att inrätta exportbutik

på flygplats.

I en exportbutik får obeskattade unionsvaror, med de begränsningar som

anges i 3 §, säljas till flygpassagerare som reser till en plats utanför EU:s
skatteområde.

Om alkohol- och tobaksvaror ska säljas i en exportbutik ska verksamheten

bedrivas av en godkänd upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaks-
skatt och lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Exportbutiken ska i sådana fall
vara ett godkänt skatteupplag enligt dessa lagar.

2 §

I denna lag förstås med

obeskattade varor:
a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om

en viss skatt är tillämpliga.

3 §

3

Försäljning av obeskattade unionsvaror till flygpassagerare som reser

till en plats utanför EU:s skatteområde får endast avse följande varor och i
angivna fall följande kvantiteter av dessa varor till varje resande:

1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram rökto-

bak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,
två liter vin,
två liter starköl, och

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2000:490.

3 Senaste lydelse 2000:490.

SFS 2011:291

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:291

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3. parfym, luktvatten och andra kosmetiska preparat samt choklad- och

konfektyrvaror och andra tobaksvaror än sådana som anges ovan.

Till den som avreser med bestämmelseort i Norge får försäljning inte ske

till större mängder än vad resande får införa tullfritt till det landet.

Vid tillämpning av första stycket förstås med
spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volympro-

cent,

starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 men inte

22 volymprocent, samt mousserande vin,

vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt

som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,
cigarill: cigarrer med en högsta vikt av 3 gram per styck.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.